Forprosjektet for ny vannforsyning i Oslo ferdigstilt

Multiconsult har jobbet med forprosjekt og reguleringsplan siden sommeren 2017. COWI har vært underkonsulent på prosess og deler av vannbehandlingsanlegget.

17. august 2018

Oslos vannforsyning er avhengig av Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg, som forsyner byen med 90% av alt drikkevann. Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å ha på plass en ny vannkilde i 2028. Målet med ny vannforsyning er å sikre tilstrekkelig mengde vann, også ved svikt i vitale deler av forsyningssystemet. Holsfjorden er valgt som kilde for den nye vannforsyningen.

– Inntaket for ny vannforsyning vil være ved Vefsrud i Hole kommune. Herfra vil vannet gå i en tunell til nytt vannbehandlingsanlegg på Huseby, sier Lars Hjermstad, oppdragsleder for Multiconsults forprosjekt.

Inntaks- og overføringsanlegget for råvann vil ha en maksimal kapasitet på 638.000 m3/døgn. Vannbehandlingsanlegget vil ha en produksjonskapasitet på 367.000 m3/døgn og overføringsanlegget for rentvann vil ha en kapasitet på 23.000 m3/time.

190.000 lastebillass med faste masser

Utgraving av tuneller og fjellhaller for vannbehandling vil gi et overskudd av faste masser på rundt 2 millioner m3 faste master, noe som tilsvarer 190.000 lastebillass. 150.000 m3 håndteres ved Vefsrud, 300.000 m3 i Lommedalen, 1.300.000 fm3 ved Huseby og 230.000 m3 i Oslo.

– Detaljprosjekteringen starter i årsskiftet 2018-2019. Byggearbeidene starter i 2020 og vil pågå til 2026. 2027 vil være testperiode for anlegget og idriftsettelse er planlagt til 3. januar 2028. Frem til oppstart av detaljprosjekteringen vil det pågå optimalisering av enkelte anleggsdeler. Det blir også ferdigstillelse av reguleringsplan, med konsekvensutredning og ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslaget, sier Hjermstad.

Basiskostnaden for anlegget er 6,0 mrd. kr. 57% av kostnadene er knyttet til vannbehandlingsanlegget 23% til råvannsanlegget og 20% til rentvannsanlegget.