1/2

Skydrone AS

Flomsikring som byutvikling

Eigersund kommune har mottatt midler fra NVE for flomsikring i Egersund sentrum av elvene Lundeåne og Eieåne. Sikringskonstruksjoner skal kombineres med landskapstilpassende løsninger som legger til rette for bruk av arealer ved elven som rekreasjonsområde.

2. april 2019

Ved årsskiftet lyste Eigersund kommune ut «Elvepark prosjektet trinn 2» som Multiconsult vant. Kontrakten ble signert med Eigersund kommune den 12.mars 2019.

Ved planlegging av flomsikringsløsninger er kjennskap til lokale forhold avgjørende, spesielt når det gjelder bynære områder. Multiconsult kjenner Egersund sentrum svært godt, er god kjent med vassdraget og har bred erfaring fra tilsvarende prosjekter. Det tverrfaglige teamet som skal jobbe på prosjektet er satt sammen med høy faglig kompetanse, god lokalkunnskap og består av ressurser fra flere fagområder herunder landskapsarkitektur, byggeteknikk, hydrologi, geoteknikk, biologi, veg og VA-teknikk.

Lundeåne renner gjennom Egersund sentrum og har flomproblematikk ved urbane områder med småhusbebyggelse i vernesonen, industri og næringsområder. Prosjektet har som mål å sikre utsatte områder for flom og at flomsikringen blir en del av byutviklingen i Egersund sentrum. Det skal skapes klimatilpassede tiltak som fremmer forbindelser i byen samtidig som de gir positive bidrag til biologisk mangfold og rekreativt opphold. Prinsippene for blå-grønne forbindelser som håndterer vannet og gir nærhet og tilgjengelighet til elvene.