Myrvoll stasjon

Flerfaglig samarbeid på Myrvoll stasjon

JM Norge bygger ut 480 leiligheter og 150 rekkehus ved Myrvoll stasjon i Oppegård kommune. Multiconsult er engasjert i flere av prosjektets faser, og drar stor nytte av å jobbe tettere sammen som en samlet avdeling i Geo, Vann og Miljø.

24. august 2018

På Myrvoll stasjon er Multiconsult rådgiver innen VA-teknikk, geoteknikk, akustikk, konstruksjon og miljøgeologi. Det bygges for leiligheter og næringsvirksomhet på en tidligere trelasttomt, mens rekkehusene bygges i jomfruelig terreng.

– Det krever et tett og godt samarbeid på tvers av fagene, både i Multiconsult og de andre engasjerte rådgiverne. På grunn av utfordringer tilknyttet fall og grunnforhold må VA-teknikk og geoteknikk samarbeide svært tett, noe som er ekstra spennende nå som vi er del av en felles avdeling. Et tett og godt samarbeid mellom VA og geo tror jeg er veldig viktig for å lykkes i denne typen prosjekter, sier Mikael Bue, Sivilingeniør VA-teknikk.

Spennende og utfordrende prosjekt

En av hovedutfordringene for VA-faget har vært å etablere en boretrasé som krysser en av Norges eldste jernbanefyllinger og et våtdrag med lite overdekning. Denne boringen ble gjennomført under perioden med togstans i sommer.

– På grunn av lite fall har vi også etablert en pumpestasjon for å håndtere avløp fra ca. 550 boliger. Oppstrøms pumpestasjonen er deler av de tradisjonelle spillvannsledningene erstattet av rør for varmegjenvinning fra spillvannet. Sammen med boring av energibrønner skal dette dekke oppvarmingsbehovet for deler av prosjektet. Det har også vært spennende å se på løsninger for hvordan vi skal flytte og reetablere en salamanderdam, som brukes til å ta imot overvann fra området.

Med tanke på geo, så har det vært utfordringer tilknyttet varierende dybde til fjell. Det har også vært noen forurensede masser tilknyttet tidligere trelastvirksomhet, som miljøgeo har tittet på.

– Jeg føler meg heldig som har fått være med på prosjektet fra en veldig tidlig fase. Det er veldig spennende å delta i et så stort prosjekt fra tidlig planlegging til oppfølging under bygging.