Issoleie er en av karplantene som er kartlagt og som forventes å oppleve en tilbakegang på 30 prosent de neste 45 årene grunnet klimaendringer | Foto Rigmor Wang CC BY 4.0

Flere arter på Rødlista

Antallet arter som vurderes som truet i Norge har økt betydelig de siste seks årene, og bakgrunnen er klimaendringer. Multiconsult har ledet arbeidet med kartlegging av de viktige karplantene til Rødlista.

24. november 2021

24. november presenterte Artsdatabanken Norsk rødliste for arter 2021, en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Forrige versjon av Rødlista ble lagt fram i 2015. Siden den gang har utviklingen dessverre gått i feil retning, og langt flere arter vurderes nå som truet.

Svært viktige planter

Fageksperter bistår Artsdatabanken med kartleggingen, og Multiconsult har ledet en gruppe eksperter fra ulike institusjoner som har gjennomført det omfattende arbeidet med å kartlegge karplanter. Betegnelsen karplanter omfatter alle landplanter unntatt mosene.

– Karplantene danner det miljøet som nesten alle andre organismer på landjorda lever i tilknytning til. De dominerer i praktisk talt alle naturtyper på land, er viktige i grunt ferskvatn, og de forekommer også med noen få arter i grunt hav. De utgjør hoveddelen av levende organismer i Norge, sier Multiconsults prosjektleder for oppdraget, Heidi Solstad.

35 prosent av artene på Rødlista

Solstad og ekspertgruppen har funnet store endringer i antallet karplanter som nå vurderes som truet. Av de rundt 1380 artene som er vurdert for Fastlands-Norge, er 475 arter (mot 377 i 2015) på Rødlista, hvorav 8 regnes som regionalt utdødd, 44 er kritisk truet, 122 er sterkt truet, 131 er sårbare og 167 er nær truet. Til sammen utgjør artene på Rødlista 35 prosent av de vurderte karplanteartene kjent fra Fastlands-Norge. Av de 177 artene som er vurdert for Svalbard, er 65 arter, eller 37 prosent, rødlistet.

Solstad forteller at det er flere årsaker til økningen.
– Det er ikke tvil om at klimaendringene er den viktigste og største årsaken. Nye klimascenarier fører til at vi forventer mye større endringer i miljøforholdene for fjellplanter og arktiske planter framover, forklarer Heidi Solstad, og trekker fram arten issoleie som ett eksempel.

– Issoleie er den av karplantene som er funnet høyest opp på fjellet i Norge. Vi forventer at arten vil oppleve en tilbakegang på over 30 prosent de neste 45 årene, når forventede klimaendringer gjør at skoggrensa kryper høyere og høyere opp. Issoleie blir derfor vurdert til kategorien sårbar, sier hun.

Klimatiltak kan få negativ betydning for artsmangfoldet

Andre årsaker til økningen i antall karplanter på Rødlista er at stadig mer grunn bygges ned og berøres av ulike anlegg. Videre har virkningene av endringer i kulturlandskapet, som følge av endrete jordbruksmetoder, ført til en betydelig tilbakegang for mange karplanter også de siste tjue årene.
Solstad frykter i tillegg at klimatiltak som flomforbygginger, økt skogplanting for CO2-fangst, og gjødsling av skog, vil øke tilbakegangen hos stedegne norske arter. Hun forventer også større problemer med fremmede arter som følge av klimaendringene.

Les mer om Rødlista her