1/2

Finnøy kan bli selvforsynt med kraft | Foto: Stavanger kommune

2/2

Håkon Person på besøk hos Lauvsnes Gartneri på Finnøy | Foto: NRK/Erik Waage

Finnøy kan bli selvforsynt med fornybar energi

En fersk rapport fra Multiconsult konkluderer med at det i løpet av få år er mulig å bygge ut nok sol- og vindkraft til å dekke hele energibehovet på Finnøy. Reduksjon i energiforbruket kan sammen med fornybare energikilder gjøre at øya blir selvforsynt med energi, ifølge rapporten som er utarbeidet på oppdrag av Stavanger kommune.

28. desember 2022
Cato A. Mørk

– Funnene viser at mulighetsrommet på Finnøy er stort og at det er mulig å omstille øya til et fossilfritt energisystem, som er både mer lønnsomt og som kan bidra til lokal næringsutvikling. Lokale fornybare vind- og solressurser vil være mer enn nok for å kunne lage plussenergiområde på Finnøy i gjennomsnitt over et år, sier Håkon Person i Multiconsult.

Finnøy ligger i Stavanger kommune med rundt 900 innbyggere , og er kjent for sin tomatproduksjon og produksjon av andre jordbruksprodukter. I dag er det landbruk og husholdninger som bruker mest elektrisitet på øya og mye av oppvarmingen i landbruket dekkes av fossil energi som propan. Stavanger kommune har ambisiøse miljø- og klimamål, og det er på bakgrunn av dette Multiconsult har utarbeidet rapporten.

– Næringslivet og befolkningen på Finnøy har en avgjørende rolle for å investere i energiøkonomisering og ta i bruk fornybare energikilder. Kommunen kan legge forholdene til rette og være en rådgiver og pådriver for å få til endringene, samtidig som kommunen selv må følge opp i sine eiendommer og bygg, sier Håkon Duus i Multiconsult.

Store besparelser

Ifølge beregningene fra Multiconsult kan oppgradering av belysning, ventilasjon og varme på bygninger redusere energibehovet på øya med rundt 2,4 GWh pr år, eller ca 9 prosent mindre energiforbruk. Bedre isolering av byggene på øya kan gi en besparelse på hele 5,2 GWh eller 35 % reduksjon i forhold til dagens forbruk, og til sammen kan dette gjøre at behovet for energitilførsel dermed er mindre.

I rapporten er det utarbeidet en nyvinnende solstudie for å kartlegge hvilke takflater som er egnet for å bygge ut solløsninger. Multiconsult anslår at solceller på tak kan dekke omtrent halvparten av elektrisitetsbehovet med en kapasitet på rundt 23 GWh, mens for vindkraft og bakkemontert solkraft er det enda større muligheter. Andre fornybare varmeforsyninger, samt energilagring og energistyring vil også være viktig for å kunne utnytte disse kildene på best mulig måte i strømnettet.

– Gode sol- og vindressurser og arealtilgjengelighet, gründerånd, gode relasjon og tillit mellom politikere og befolkning gjør at Finnøy er spesielt godt egnet til grønn omstilling. En stor grad av vannbårne energisystemer, oversiktlig øy med forholdsvis få tekniske anlegg og allerede høy elbilandel gjør det mulig å gjøre omstillingen relativt raskt. Dette såfremt det er mulig å implementere systemene i eksisterende nett, noe vi har anbefalt kommunen om å se nærmere på, sier Håkon Person.

For varmeforsyning peker studien på flere fornybare alternativer som kan erstatte dagens fossile energibruk. Biokull, varmepumper, pellets, flis og biogass er blant teknologiene det er sett på i studien. Felles for flere av dem, er at varmen kan produseres til en lavere livsløpskostnad enn dagens fossile energiløsning. Rapporten påpeker at folk må få gjøre sine egne valg etter hva som passer med den enkeltes interesse og rammebetingelser – og det er flere fornybare løsninger å velge i.

Studien har identifisert flere potensielle barrierer for omstillingen med konkrete forslag til hvordan de kan imøtekommes. Videre har studien konkrete forslag til hvilken rolle kommunen selv kan spille i denne forbindelse.

– Måten vi har jobbet med dette er generell og kan tilpasses til alle kommuner og områder. Kartlegging av nåsituasjonen, og deretter vurdere mulighetsrommet for reduksjon av energiforbruket og tilførsel av lokale fornybare energikilder er sentralt i vurderingen som kan gjøres for mange lokalsamfunn, sier Håkon Person.

Les mer om saken hos Stavanger kommune.