Stig Rath, kuldeteknisk rådgiver i Multiconsult. Foto: Ole Dyre Hesledalen

Farer ved manglende risikovurdering og ROS-analyse

Mange eiere er ikke klar over de farlige situasjonene som kan oppstå med kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner dersom sikkerheten ikke er ivaretatt på en ordentlig måte.

10. mars 2022

Den vanligste misforståelsen er å tro at det bare er kulde-, klima- og varmepumpeinstallasjoner med brannfarlig kuldemedium som krever ROS-analyse. Men kravet gjelder alle trykksatte kuldemedier, uansett om det er HFK, HFO, CO2, ammoniakk eller propan.

En viktig årsak til strenge bestemmelser om lovpålagt risikovurdering og ROS-analyse (ROS = risiko- og sårbarhetsanalyse) er at kulde-, klima- og varmepumpeanlegg bruker trykksatte gasser som kuldemedium. Kuldemedier er definert som farlig stoff på grunn av høye trykk, men kan i tillegg ha farer som:

  • Kvelning (gassene fortrenger oksygen)
  • Giftighet
  • Brannfarlighet
  • Skadelig klima-/miljøpåvirkning

Eiers ansvar å gjøre en risikovurdering av feil bruk og driftsforstyrrelser
Avhengig av fyllingsmengden og faretypen skal ROS-analysen vise til risikoreduserende tiltak som eksempelvis gassdetektor, varsling og alarm, nødventilasjon, nedstengning og rømning. Siden myndighetene definerer kulde-, klima- og varmepumpeanlegg som maskiner, har eier og bruker også ansvar for å risikovurdere feil bruk og driftsforstyrrelser. Verken feil bruk eller tap av kontroll skal føre til en farlig situasjon eller hendelse. ROS-analysen skal blant annet dekke:

  • Lekkasjer
  • Menneskelig feil/feil bruk
  • Havari
  • Ekstern brann

Ukontrollerte utslipp fra lekkasjer, feil bruk eller havari kan føre til ulykker. Naturkrefter som solinnstråling, vind og ispåfrysning, dyreliv i form av gnagere og fugler, eller menneskelig påvirkning som hærverk, påkjørsel, kan forårsake utslipp av kuldemedium. Derfor er eier eller bruker pålagt å foreta grundige risikovurderinger og så skriftlig dokumentere dette. ROS-analysen skal utføres før installasjonen settes i drift, og deretter regelmessig så lenge utstyret er i bruk.

I Multiconsult har vi spesialisert oss på å bistå entreprenører, byggherrer og eiendomsforvaltere med denne typen risikovurderinger, og for å sørge for at disse blir dokumentert i tråd med myndighetenes krav.