Europas lengste bussvei

På Nord-Jæren prosjekteres og bygges nå Europas lengste bussvei med en totallengde på omtrent 50km. Traseen går fra Tananger og Kvernevik til Stavanger sentrum og derfra sørover mot Forus, Sandnes og Vatne. Multiconsult har tre pågående prosjekter med alle fag involvert, der to av dem omfatter forprosjekt og detaljregulering og ett som er prosjektering/byggeplan.

2. april 2019

I 2009 ble det bestemt at antall privatbiler måtte ned til fordel for kollektive trafikkløsninger for å løse den forventede befolkningsveksten på Nord-Jæren. Bypakke Nord-Jæren ble utarbeidet på bakgrunn av konseptvalgutredning (KVU) for Jæren og føringer fra regjeringen. Dette skal legge til grunn at vi blir mindre avhengig av bil ved at de får bedre alternativer, samtidig som næringstransport får bedret sin fremkommelighet.

For å gjøre bussveien attraktiv og behagelig for de reisende, er det lagt vekt på kurver og stigninger ved planlegging av traseen. Det er også brukt tid på utforming og design, slik at kvaliteten i omkringliggende områder økes. Holdeplassene planlegges opphøyde, slik at av og påstigning er enkelt for alle passasjerer. Bussene skal ha hyppige avganger og køfrie traseer som prioriterer fremkommelighet for bussen.

– Første forprosjekt startet i 2015 med flere kreative workshops med sentrale aktører for å utvikle ulike alternativer. Deretter ble det utført flere silingsrunder for å optimalisere anbefalte løsninger. Sentralt i samhandlingsprosessen er aktiv medvirkning av alle aktører, der muligheter og løsninger blir diskutert, sier oppdragsleder hos Multiconsult Espen Eek.

Multiconsult har alle aktuelle fag involvert og har kjørt sterkt på VDC metoden i oppdragene. Prosessleder fror VDC gjennomføringen, Kari Medby Loland, er selv VDC sertifisert og har skikkelig fått testet VDC metodikken i oppdragene. Gjennom workshops og møter der det blir gitt tydelige beskjeder om forberedelser og avsatt tid, har effektiviteten vær mye større enn om vi hadde kjørt det på tradisjonelt vis, sier Kari Medby Loland.

– Vi har også måttet tenke det virtuelle rom i samhandlingen, da vi har flere sentrale fagressurser som er lokalisert andre steder.

Bruk av digitale verktøy gir oss mange muligheter og styrker samhandling på tvers, slik at vi kan utnytte ressurser på best mulig måte. Ved å være nysgjerrige på ny teknologi og tørre å ta den i bruk kan vi ta større steg inn i fremtiden.

– Og det beste av alt er at når vi har aktiv deltakelse og samtidig prosjektering så skaper det massevis av positiv energi som en kjenner i rommet, sier Aina Sunde Dahl, leder for Gjennomføring og produktutvikling i FE Sør.

-I starten var det ikke krav om å bruke modell på reguleringsnivå. Vi valgte likevel å lage modell for å kunne løse utfordringene på en bedre måte og for å kunne visualisere løsningene. Bruk av modell øker forståelsen betraktelig og unngår mye misforståelser. I det sist oppstartede bussvei oppdraget har utarbeidelse og bruk av modell blitt et krav, sier Espen Eek.