Multicosult har utredet løsningen for etableringen av en framtidsrettet og innovativ batteripark i Longyarbyen, som legger til rette for framtidig innfasing av fornybar energi. | Foto: Wikipedia

Etablerer framtidsrettet batteripark på Svalbard

For å gi sikrere strømforsyning samt reduserte kostnader og klimautslipp på Svalbard har Lokalstyret besluttet å etablere en batteripark i tilknytning til Norges eneste kullkraftverk, Longyear energiverk. Multiconsult har utredet løsningen, som også legger til rette for økt bruk av lokalprodusert fornybar energi på øya.

21. desember 2020

Tirsdag 15. desember vedtok Lokalstyret i Longyearbyen å finansiere etableringen av en innovativ batteripark i tilknytting til kullkraftverket i byen. Beslutningen vil sikre forsyningssikkerheten og den videre driften av kullkraftverket. Samtidig legger batteriparken til rette for en kostnadseffektiv og fremtidig løsning for lokal og fornybar energileveranse. Prosjektet er også et innovativt miljøprosjekt som markerer første skritt i energiomstillingen på Svalbard.

– Nå gjør vi om kraftverket til en «plug-in hybrid» slik at vi reduserer brenselforbruket mens vi samtidig øker forsyningssikkerheten og gjør oss klare for fremtiden. Batteriparken vil sikre jevnere og mer effektiv drift av kullkraftverket og gjøre det enklere å fase inn fornybar kraftproduksjon, sier prosjektleder i Longyearbyen lokalstyre, Jo Gytri.

Robust og framtidsrettet løsning

Beslutningen om etableringen av batteriparken er tatt på bakgrunn av blant annet en utredning gjennomført av Multiconsult. Selskapet har vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til elektrifiseringen av Svalbard. I 2018 gjennomførte Multiconsult en studie for Olje og Energidepartementet (OED) for å belyse ulike problemstillinger knyttet til framtidens energiforsyning på Svalbard.

I forlengelsen av denne utredningen ønsket Longyearabyen lokalstyre å undersøke mulighetene for å treffe tiltak som kunne avbøte den krevende driftsituasjonen som er med dagens kullkraftverk, ville gi en rask miljøgevinst og som også kunne inngå i en fremtidig energiforsyning.

– Utredningen Multiconsult har vært med å utarbeide bekrefter at en batteripark både vil øke dagens forsyningssikkerhet og redusere dagens driftskostnader. Batteriløsningen har vist seg å være robust uansett hva slags energisystem Svalbard får i framtiden, og legger blant annet til rette for innfasing av fornybar energi som solkraft, sier ekspert på solenergi og batterilagring i Multiconsult, Bjørn Thorud.

Den planlagte batteriparken er foreløpig beregnet til å ha en lagringskapasitet på 5 MWh med en effekt på 5 MW. Det vil være nok energi på batteriet alene til å dekke elektrisitetsbehovet i Longyearbyen i en drøy time en kald vinterdag.

Viktig kompetanseoverføring

I arbeidet med prosjektet har Multiconsult jobbet tett med driftsorganisasjonen ved Longyear energiverk for å få en solid forståelse for driften av kraftverket. Gytri mener det har vært svært viktig for Lokalstyrets beslutning.

– Multiconsults tilstedeværelse og tette samarbeid med Longyearbyen lokalstyre har gjort at vi kan ha utarbeidet et godt beslutningsunderlag. Rådgiverne har bidratt til høy kvalitet på leveransen og ikke minst til svært viktig kompetanseutvikling og kompetanseoverføring. Måten Multiconsult har bistått Longyearbyen lokalstyre i dette prosjektet mener jeg er framtidens måte for rådgiverselskaper å jobbe på, avslutter Jo Gytri, prosjektleder for batteriparkprosjektet.

Prosjektet har høy innovasjonsgrad, og derfor har det også fått støttet av Enova. Det er planlagt et tett samarbeid med forskere fra blant annet Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for oppfølging av prosjektet. Erfaringen man gjør seg på Svalbard vil ha stor overføringsverdi til planleggingen av framtidens energiforsyning for andre øysamfunn og på fastlandet i Norge. Multiconsult er allerede involvert i flere liknende pilotprosjekter, både på Senja, Utsira og campus Evenstad.