Et kvantesprang innenfor byggenæringen

Multiconsult mener Stortingsmeldingen om bygningspolitikk vil kreve tett oppfølging. Meldingen bygger på miljø, forenkling og kompetanse. Bærekraftige bygg settes høyt på agendaen, og det varsles økt oppmerksomhet på kostnadseffektivitet, produktivitet og verdiskapning i byggeprosessen. Dette vil kreve økt fokus på tidligfaseplanlegging og spesialkompetanse.

18. juni 2012

– Stortingsmeldingen er historisk i sitt slag. Den bidrar til et kvantesprang innenfor byggenæringen”, sier rådgivende ingeniør og professor Svein Bjørberg i Multiconsult. Bjørberg har vært sentral i arbeidet med RIFs innspill til stortingsmeldingen. Han mener regjeringen har valgt en tittel som både utfordrer og forplikter: – Så langt er vi positive til innholdet, men det vil kreve tett oppfølging for å nå målene.

Økt fokus på tidligfaseplanlegging

De viktige satsningsområdene som regjeringen fremhever er bedre bærekraftige kvaliteter i det bygde miljø, effektivitet og produktvitet, energibruk, mer effektive byggsaksprosesser og økt kunnskap i byggsektoren.
– Stortingsmeldingen varsler økt fokus på varig og bærekraftige kvaliteter og livsløpsplanlegging. Dette innebærer at tidligfaseplanlegging vil få større fokus, og det er her grunnlaget skapes for godt integrert arkitektur og teknologi”, sier Grethe Bergly, konstituert administrerende direktør i Multiconsult.

Spesialkompetanse sentralt

Bærekraftige og gode bygg krever spesialkompetanse innenfor fag som energi, miljø og klima, materialbruk, livsløpsplanlegging og -økonomi, bygningsforvaltning, universell utforming mv. – I Multiconsult har vi bygget opp vår kompetanse innen disse fagområdene over mange år og som vi ser vil ha stor betydning for en vellykket oppfølging av den nye meldingen, sier Bergly.

Sentralt i målene om kompetanseheving og -utvikling står Bygg21, som regjeringen vil ta initiativ til. Bygg21 skal være et samarbeid med hele næringen og vil også bli tillagt en rekke utredninger som regjeringen ønsker igangsatt. Multiconsult støtter opprettelsen av et slikt samarbeidsprosjekt, og tror det er et riktig grep for å bidra til økt fokus på kunnskap, FoU og utdanning innenfor sektoren.

I stortingsmeldingen sier regjeringen at det offentlige skal gå foran som pådriver og forbilde. Multiconsult mener at dette er et riktig og viktig signal i arbeidet for mer bærekraftige bygg, og ønsker å bidra til riktig bestillerkompetanse og bedre gjennomføringen av ambisiøse prosjekter.