Multiconsult skal vurdere om konsekvensutredninger i samsvar med nasjonale krav for Klima- og Miljødepartementet | Illustrasjonsbilde: Kjetil Mork

Er konsekvensutredninger gode nok?

Det ønsker Klima- og miljødepartementet å finne ut. Departementet har engasjert Multiconsult til å vurdere om konsekvensutredninger er i samsvar med nasjonale krav. Multiconsult skal gjennomgå praksis, gi faglige råd og legge fram gode eksempler.

11. september 2020

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk og er blant annet ansvarlig for forskriften om konsekvensutredninger. For å kunne følge opp sitt ansvar ønsker de derfor mer kunnskap.

Sammen med de tre anerkjente forskerne innen miljørett og konsekvensutredninger, Tor Håkon Jackson Inderberg og Ole Kristian Fauchald fra Fridtjof Nansen Institutt og Gro Sandkjær Hanssen fra Oslo Met, har Multiconsult fått i oppdrag av departementet å evaluere gjennomførte utredninger. Evalueringen skal dekke konsekvensutredninger av tiltak som ikke er omfattet av plan- og bygningsloven, som kraftledninger, vannkraftverk, vindkraftverk, industrianlegg og akvakulturanlegg. Prosjektet skal vurdere om innholdet i disse konsekvensutredningene er i samsvar med kravene i konsekvensutredningsforskriftens kapittel 5.

Kunnskapsgrunnlaget er viktig for å sikre gode beslutninger

Alle foreslåtte tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn skal i utgangspunktet konsekvensutredes. Formålet med konsekvensutredningsforskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert på en skikkelig måte før man fatter vedtak.

– Gode konsekvensutredninger er avgjørende for at forvaltningen skal kunne gjøre gode avveininger mellom ulike interesser og hensyn. Dette prosjektet gir oss mulighet til å finne ut hvor gode konsekvensutredninger er og identifisere hva som er beste praksis. Med bakgrunn i funnene skal vi komme med anbefalinger til Klima- og miljødepartementet, forklarer Kristine Lien Skog, seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult.

– Det er utrolig stas å ha vunnet prosjektet. Det viser at vår kompetanse innen konsekvensutredninger og miljøevalueringer er anerkjent og ettertraktet, sier Lien Skog. Hun forteller at flere fageksperter fra ulike sektorer skal bidra inn i dette arbeidet. Prosjektet starter i september og skal levere sin rapport til departementet i desember.

Multiconsult gjennomfører en rekke oppdrag med konsekvensutredninger på vegne av våre oppdragsgivere.