Enova roser Multiconsult-rapport

Enova la frem sitt nye programtilbud for rådgivere 14.mars 2013. Under seminaret ble det rettet mye oppmerksomhet på Multiconsults og SINTEFs rapport «Konstnadsoptimalitet – Energiregler i TEK».

20. mars 2013

– Til vår store glede ble Multiconsultsog SINTEFs Byggforsksrapport «Kostnadsoptimalitet – Energiregler i TEK» referert til fra alle foredragsholderne. Rapporten sees som et svært godt grunnlag for prioriteringer og beregninger for støtteprogrammet for eksisterende bebyggelse, sier Guri Lindmark, i Multiconsult.

Rapporten i sin helhet finner du her.

I 2012 ble det gjennom Enova registrert en totalbesparelse på drøyt 600 GWh. (Dette tilsvarer kraften produsert fra ett Alta-kraftverk).

Enova gir økonomisk støtte eller tilskudd til miljøvennlig omlegging av energibruk og fornybar energiproduksjon i nærings- og privatmarkedet. Det kan søkes støtte gjennom ulike programmer. Et støtteprogram er i denne sammenhengen et virkemiddel rettet mot en eller flere spesifikke målgrupper, med fastsatte søknadsfrister og søknadskriterier.

– Den overordnede ideen er å sikre mest mulig energibesparelse for samfunnet pr. krone gitt i støtte. Dette betyr at de ulike programmene er i konkurranse med hverandre. Støtteordningene skal være et incitament, og det tilskuddet som skal til for at tiltaket skal iverksettes. Tiltak som er svært lønnsomme får lite støtte, mens energibesparende tiltak som ikke er lønnsomme på like kort sikt kan få mer støtte dersom det gir en betydelig energibesparelse, sier Lindmark

God kompetanse gir resultater

Ta gjerne kontakt med Multiconsult dersom du ønsker hjelp til å se mulighetene for helhetlig og god energibruk i egen bedrift eller oppdrag, og/eller direkte hjelp til å søke om midler til gode prosjekter fra Enova.

Kontaktinformasjon; Erling Weydahl, Energirådgiver Multiconsult.
Tlf: 90997131, mailadresse: erling.weydahl@multiconsult.no

Det girs støtte både til utredning, rådgivning, investering og ny teknologi. Mer informasjon om Enova og programmene finner du på http:\\www.enova.no.