Eiendomsstrategi utvikling av Bodø

Eiendomsstrategi ledet av Multiconsult bidrar til realisering av et av Norges største byutviklingsprosjekt: Ny by – ny flyplass i Bodø.

15. mars 2017

Multiconsult har vært prosjektleder for utarbeidelse av eiendomsstrategi for området Forsvaret flytter ut av i Bodø. Dette frigjør om lag 2.600 dekar til fremtidig byutvikling. I februar kom meldingen om at regjeringen bevilger 2,4 milliarder gjennom Nasjonal transportplan (NTP) for å realisere planene.

Utgangspunkt – konflikt om eierskap og utvikling

Utgangspunktet for arbeidet med en helhetlig eiendomsstrategi for utviklingen av Bodø var konflikter mellom de ulike aktørene. Prosjektet var vist samfunnsøkonomisk lønnsomt, men man var uenige om hvem som skulle betale for å utløse gevinstene. Gevinstene kommer også langt frem i tid, mens kostnadene kommer nå.! Hvem er «samfunnet» som skal betale for å realisere gevinstene? Det var hovedspørsmålet som ble besvart i eiendomsstrategien

Enighet – den største suksessfaktoren

I starten av prosjektet snudde vi fokuset fra hva man var uenige om til hva de ulike aktørene ønsket å oppnå. Gjennom måldefineringen ble det tydelig at alle ønsket det samme – flytte flyplassen og bidra til best mulig langsiktig utvikling av Bodø sier prosjektleder, Hilde Warp.

Det ble etablert en operativ prosjektgruppe med de tre viktigste aktørene arbeidet tett sammen – Forsvarsbygg (eier av tomt), Avinor (eier av sivil flyplass) og Bodø kommune (i rollen som langsiktig byutvikler). Multiconsult koordinerte og ledet prosjektgruppen. Med enighet om målene ble det også etablert et godt og tett samarbeidsklima, en omforent forståelse av utfordringene og et sterkt ønske om å nå første mål: vedtak om finansiere flytting av flyplassen i NTP.

Resultatene

Hovedleveransene i eiendomsstrategien var forslag til hvordan videre utvikling kan organiseres og finansieres. Multiconsult laget kalkyler som viser potensielle inntekter sett opp mot kostnader og hva totalt finansieringsbehov er.

– Ved å være tydelige på at ingen vinner uten at alle vinner har man lykkes med at alle de tre hovedaktørene forplikter seg til å bidra finansielt for å nå målet om flytting av flyplass og langsiktig utvikling av Bodø. Vi har brutt ned den samfunnsøkonomiske analysen og vist hvilke virkninger det har for enkeltaktørene. Vi har turt å være ærlige på at til tross for bidrag fra de tre hovedaktørene må staten også bidra, og dermed gitt et tydelig beslutningsgrunnlag til regjeringen, sier Hilde.

28. februar kom meldingen – Erna gir grønt lys for ny flyplass til 5 milliarder.