Debattseminar om antikorrupsjon

PwCs årlige seminar om antikorrupsjon gikk 13. juni av stabelen for 6. gang. I år var Multiconsult ved Compliance Officer Janne Britt Saltkjel invitert som debattdeltaker.

27. juni 2013

Saltkjel var i godt selskap med Group Compliance Officer Carine Smith Ihenacho i Statoil, generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International, førstestatsadvokat Arnt Angell fra Økokrim og forsker Tina Søreide fra Christian Michelsens Institutt/Universitetet i Bergen. Debatten ble ledet av Helge Kvamme, partner i PwC Norges granskningsenhet.

Kvamme innledet med at selv «verdens strengeste korrupsjonslov» er nytteløs om den ikke håndheves og at det er uklart hva norske myndigheter forventer av virksomhetene. Britiske og amerikanske myndigheter har laget retningslinjer for dette, herunder hvordan håndtere konkrete situasjoner der man er eksponert for korrupsjonsrisiko. De har også etablert organer for å håndtere henvendelser fra virksomhetene.

Liknende tiltak bør vurderes i Norge, men er p.t. ikke på agendaen til norske myndigheter. Både Multiconsult og Statoil og andre virksomheter støtter seg derfor til guidelines fra USA og Storbritannia, uten å vite hva som forventes eller aksepteres i norsk rett.

– Det foreligger altså ikke signaler eller anbefalinger fra norske myndigheter om hva som er et «godt nok» antikorrupsjonsprogram, men internasjonalt har en beste praksis utviklet seg. Både Transaprency International og virksomhetene påpekte at det må være forankret i toppledelsen og tydelig kommunisert ut i organisasjonen, sier Janne Britt Saltkjel.

 

Multiconsult i debattpanelet under årets PWC-konferanse

– F.v. Kvamme – PwC, Slettemark – Transparency International, Saltkjel – Multiconsult og Carina Smith Ihenacho – Statoil
 

I det daglige arbeidet er risikovurderinger og integritetsundersøkelser av 3. parter kritisk viktig. I følge Glenn Ware fra PwC Washington kan hele 80 % av korrupsjonstilfellene tilskrives virksomhetens 3. parter. Statoil har 10 heltidsansatte som kun jobber med IDD (Integrity Due Dilligence) av 3.parter, både leverandører og samarbeidspartnere – og da ser de kun på et utvalg av disse ut fra en risikobasert tilnærming.Risikovurderinger, integritetsundersøkelser og bakgrunnssjekker er altså helt klart et arbeid som Multiconsult må fortsette å prioritere. Prinsipper og rutiner for dette må være nedfelt i skriftlige styringsdokumenter – policyer og prosedyrer – og operasjonalisert gjennom opplæring og bevisstgjøring av medarbeidere, og fulgt opp og monitorert av Compliance.

Når det gjelder straffeansvar, utfordrer foretaksstraff norsk rettspraksis, som baserer seg på å plassere skyld og straff på personer. Tina Søreide støttet av Arnt Angell fremholdt at i verste fall kan alle som har en kontrollfunksjon som skal forhindre korrupsjon, bli straffeforfulgt dersom man ikke griper inn. Det har enda ikke utviklet seg utstrakt bruk av foretaksstraff eller straffeansvar for ledelse eller styremedlemmer i Norge.

Utfallet av Norconsult-saken i Høyesteretts behandling av saken 19. juni, kan derfor gi sterke signaler, også utenom Norges landegrenser. Rykter om en «Nordic conspiracy» – at nordiske myndigheter er for passive og verner om nordiske virksomheter – kan representere en omdømmerisiko for norsk næringsliv.

Helge Kvamme avrundet debattseminaret med en erkjennelse av at nulltoleranse «er en drøm»; et godt antikorrupsjonsprogram vil generere saker, men nettopp det å avdekke disse og håndtere dem er sentralt for antikorrupsjonsarbeidet, og til det behøves mer innsats fra myndighetene enn bare verdens strengeste lover.
Antikorrupsjon er åpenbart et område som det jobbes med på tvers av sektorer.

– Flere av deltakerne – som Oljefondet i Norges Bank, olje- og offshoreselskaper og ideelle organisasjoner– gav uttrykk for at de kjente seg igjen i Multiconsult og de utfordringene vi møter. For Multiconsults del kan vi slutte at vi har gjort et godt stykke arbeid innen antikorrupsjon, men at arbeidet må gis fortsatt høy prioritet i årene fremover, avslutter Saltkjel.

Ingen av de inviterte representantene fra Storting eller regjering kunne stille, noe som i og for seg understreket temaets aktualitet; behovet for proaktive tiltak fra myndighetene for bedre samarbeid med virksomhetene i kampen mot korrupsjon. I tillegg ble det debattert hva som kjennetegner et godt antikorrupsjonsprogram og hvordan dette kan tillegges vekt i en eventuell straffe- eller sanksjonsprosess.

Blant de over 60 deltakerne var representanter fra Aker Solutions, Statoil, PGS, Wilhelmsen Ship Service, NORAD, Oljefondet, DNB m.fl.