Dam Fiskevatn er tildelt hedersprisen Damkrona etter rehabilitering. Multiconsult har vært prosjekterende for rehabiliteringsarbeidene. | Foto Eviny Fornybar AS

Dam Fiskevatn vant Damkrona

Den Norske Damkomiteens hederspris, Damkrona 2021, er tildelt Fiskevatn i Samnangervassdraget. Dammen eies av Eviny Fornybar AS og Multiconsult har vært prosjekterende for rehabiliteringsarbeidene.

14. januar 2022

Damkrona er etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Prisen ble tildelt under Vassdragsteknisk forum, 12. januar. Det blir brukt store ressurser for å få gode løsninger ved nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg. Et viktig formål med «Damkrona» er å synliggjøre dette arbeidet

Fiskevatnet er inntaksmagasin for Frøland kraftverk i Samnanger kommune. Prosjektering av Frøland kraftstasjon var et av Multiconsults (den gang Norsk Vandbygningskontor) første oppdrag. Dam Fiskevatnet ble ferdig i 1912, og er en betongdam med naturstein på nedstrøms side.

I 2017 utførte Multiconsult en revurderingen av dammen som viste at det var behov for å gjøre stabiliserende tiltak ved anlegget, og ulike løsninger for stabilisering ble vurdert. Løsningen som ble valgt var påbygging med «uarmert» betong på nedstrøms side, en kostnadseffektiv løsning som ikke la nevneverdige restriksjoner på drift av kraftverket i byggetiden. Eviny hadde ideen om å benytte naturstein som forskaling slik at dammens flotte estetiske uttrykk kunne beholdes.

Eviny Fornybar har vært prosjektleder og Multiconsult Norge AS har vært fagansvarlig for rehabiliteringen. GBS Entreprenør fra Øystese har vært utførende for prosjektet. Både byggherre, planlegger og utførende får diplom.

Juryens vurdering av Dam Fiskevatn

Dammen har tilsnitt av å være ei innovativ ingeniørmessig løysing gjennom si utradisjonelle oppbygging i høve dagens tradisjonelle byggemetode. Dette har gjeve miljømessige fordelar gjennom redusert CO2utslippettersom betongvolumet er redusert. Steinforblendinga er flott utført, liknar den originale steinforblendinga og bidrar til en bestandig overflate mot luftsida. Metoden er og verdt å vurdere andre stadar, eksempelvis der ein eller fleir av følgande kriteria gjeld:

  • Estetikk spelar ei vesentleg rolle
  • Det er ønskeleg med eit lite visuelt framtredande anlegg
  • Anlegg i tilknyting til kulturhistoriske miljø

Løysninga kan og væra økonomisk og miljømessig fordelaktig grunna redusert betongvolum og mindre sementforbruk. Mei ser potensiale for at løysinga med bruk av sparestein i massive betongkonstruksjonar kan vidareutviklast og raffinerast. Forblending med stein vil også kunne redusere behov for en bestandig betong og dermed redusere sementforbruket. Dette er elles ein kjend teknikk nytta ved eldre betongdammar, men byggemetoden er ikkje vanleg i dag.

Metoden er et eksempel til etterfølging, og kan være eigna både i nye og eksisterande konstruksjonar. Når løysinga vert nytta ved eksisterande dammar, er det viktig at den originale dammen har god tilstand, både med omsyn til lekkasjar og betongkvalitet.