Eigersund kommune i Rogaland

Bred involvering skal gi Rogaland-kommune ny giv

Multiconsult har fått anledning til å involvere seg bredt i samfunnsplanleggingen i en norsk bykommune. Gjennom tydelige mål og solid forankring i lokalmiljøet skal Eigersund kommunes innbyggere nå jobbe med å få etablert en attraktiv småby i vekst og sikre at den blir et viktig tyngdepunkt i aksen Kristiansand-Stavanger.

3. april 2019

Eigersund kommune i Rogaland har 15.000 innbyggere og ligger litt «bortgjemt» i et hjørne av Norge. Det kommer sjelden nyheter av riksdekkende karakter fra et geografisk område som egentlig bør være det naturlige regionsenteret i Dalane, midt mellom Kristiansand og Stavanger.

Multiconsult har de siste årene vært engasjert med å legge planer for en ny strategi for bykommunen fram til 2030. Selskapet har hatt ansvaret for prosjekt- og prosessledelse for kommuneplanens samfunnsdel, med fokus på byutvikling og verdiskaping.

Kommunen selv ønsket en robust, enkel og strukturert plan som innbyggerne og næringsaktørene kunne ha eierskap til, og som skal være levedyktig over tid. Det er blitt lagt en kortfattet plan som skal kunne benyttes som et praktisk verktøy. Multiconsults Byindeks har hjulpet kommunen med å finne retning, i tillegg til at Multiconsult har bidratt til å løse andre utfordringer i nærområdet.

Skal bli et attraktivt sted å leve

I prosessen inngikk man et tett samarbeid med LINK arkitektur, som inkluderte stedsanalyse og mulighetsstudie av Egersund sentrum. Det har vært lagt opp til en bred medvirkningsprosess som har inkludert innbyggere i hele prosjektets forløp. Mulighetsstudien resulterte i flere konkrete forslag for den videre utviklingen av Egersund sentrum.

Det er flere praktiske utfordringer i området, eksempelvis flomsikring i Egersund sentrum. Fire studenter med sommerjobb i Multiconsult utarbeidet i fjor en rapport som skisserer og visualiserer mulighetene for havnefronten og omkringliggende områder innen et gitt planområde. De så på hvordan man løser sikring på en måte som fremmer offentlig bruk av elverommet. Det var et verdifullt bidrag til byutviklingen generelt.

Hovedmålet er å gjøre Egersund til en attraktiv by å bo, arbeide, gå på skole og drive næringsvirksomhet i.

Utnytter samfunnskompetansen blant rådgiverne

Frans-Arne Stylegar har vært en sentral ressurs i flere av prosjektene som Multiconsult har gjennomført i denne delen av Rogaland. Han er gruppeleder for Areal og utredning i Forretningsenhet Sør og synes det er en god følelse å få utnyttet kompetansen i Multiconsult.

– Det er tilfredsstillende å oppleve at vi som rådgivere klarer, og får muligheter til å trekke veksler på noe av den brede samfunns- og utviklingskompetansen som finnes i selskapet. Her har vi kunnet bistå en norsk kommune i et oppdrag av en type som vi tradisjonelt ikke har gjort så mye av, sier han og mener at kommunene i langt større grad trenger å få lagt planer som er praktisk gjennomførbare.

– Det er svært mye det egentlig er bred politisk oppslutning om i et land som vårt, ikke minst i lokalsamfunnene. Det handler mest om å konkretisere hva man er enig om. Kommuneplanen vi har satt sammen bør være et svært godt verktøy i den sammenheng, sier han.

Planen kan festes på veggen

Tradisjonelt blir samfunnsdelen i en kommuneplan gjerne et pliktløp, et haleheng til den delen av kommuneplanen som dreier seg om utnyttelse av arealer. I dette tilfelle ville imidlertid politikerne i Eigersund kommune gjerne ha en strategisk plan, med reelle føringer for arealdelen og utviklingen i kommunesamfunnet

– Dette har vi tatt på alvor. Vi laget et så kortfattet dokument som mulig, med tydelige målsetninger og strategier for å oppfylle disse. All overflødig tekst er blitt skåret bort. Planen skisserer noen hovedutfordringer for Eigersund som samfunn og peker på farbare veier videre. Den er enkel å forstå, og lett å finne frem i. Hele samfunnsdelen er trykt i plakatformat og kan festes på veggen.

Den kan brettes sammen til en liten folder som får plass i lomma, sier han og mener at forankringen har vært helt vesentlig:

– Den grundige prosessen og den tverrpolitiske forankringen tror vi vil bety at planen oppleves som relevant og viktig også i årene som kommer. Forutsetningen er selvsagt at den brukes aktivt, og at strategiene i planen følges opp gjennom at handling følger ord.

Byindeksen et viktig verktøy for å finne retningen

Metoden som ble brukt var et sett med fremtidsbilder, hvordan innbyggere, næringsliv og politikere så for seg at Eigersund skulle se ut i 2030. Det har vært tett kontakt med lokalpolitikerne, inkludert rådmann og kommuneplanutvalget, i tillegg til at man har brukt ulike mediekanaler aktivt for å informere og skape dialog underveis.

Med positive erfaringer fra mulighetsstudier i Egersund sentrum og Helleland tettsted ble det satt opp en serie dialogbaserte, kreative workshops/temamøter med utvalgte aktører i lokalsamfunnet.

– Samfunnsdelen er et politisk dokument. Det har vært gjennomført en serie dialogbaserte workshops med kommuneplanutvalget, kommunens administrative ledelse og andre. Noen av våre fremste fagressurser har dessuten vært hentet inn for å komme med innspill og inspirasjon til dialogen: Sissel Engblom i Urban Link har presentert sine tanker om trygge byer og betydningen av urbane kvaliteter, mens Bernt Sverre Mehammer har snakket om Byindeksen og næringsattraktivitet, forteller han.

Multiconsult utarbeidet en egen byindeks for Eigersund

Den er et verktøy for å få til vekstkraftig stedsutvikling, og sammenligner hvordan norske bykommuner med over 10 000 innbyggere legger til rette for verdiskaping. Indeksen ble gjennomført i første fase av arbeidet og la mye av grunnlaget for at deltakerne i planarbeidet fikk en felles forståelse av utfordringene kommunesamfunnet står overfor.

– Den gav en pekepinn om veivalgene man burde ta. Med utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen fra Byindeksen formulerte vi så noen visjoner og målbilder om hvor vi ønsker å være i 2030. og noen konkrete mål knyttet til hver visjon, samt et knippe strategier på veien mot realisering av disse målene. Den gir et bredt bilde av hvordan kommunen gjør det på målbare indikatorer som har betydning for attraktivitet og bærekraft. Den er i det hele tatt et veldig nyttig redskap for å bli bevisst hvordan kommunen ligger an, og hva som kan og må forbedres, sier han.