1/3

For å redusere flomfaren ved Hol gamle kirkested har det blitt utført sikringstiltak i bekken | Foto: Multiconsult

2/3

Den fredede fangststasjonen Villa Fredheim på Svalbard var truet av erosjon og ble dratt på snøen bort fra sjøkanten | Foto: Sysselmesteren på Svalbard

3/3

Sjøhuset Davehuset på Vibrandsøy er utsatt for sjø og vind og utbedringsarbeid er utført | Foto: Byantikvar Trygve Eriksen jr./Haugesund kommune

Bistår i klimatilpasning av kulturminner

Multiconsult skal bistå Riksantikvaren i å finne gode løsninger for å tilpasse kulturminner til nye klimautfordringer.

16. november 2021
Cato A. Mørk

Klimaendringene gjør at viktige kulturminner, kulturmiljø og landskap blir påvirket som følge av ekstremværhendelser som flom og skred, men også påkjenninger knyttet til økt fuktighet og temperatur. Et viktig mål i Riksantikvarens nylig lanserte klimastrategi er å styrke kunnskap og kompetanse til å ta vare på kulturmiljø i et klima i endring.

Som en del av kompetansehevingen skal det utarbeides eksempler på tiltak som er gjennomført for å redusere risiko for skade og tap av kulturmiljø på grunn av klimarelaterte belastninger.

– Multiconsult er engasjert til å utarbeide disse eksemplene, med bakgrunn i at vi kan tilby ledende eksperter med kulturminnefaglig spisskompetanse. Samtidig har vi et sterkt fagmiljø og bred erfaring med naturfare, klimabelastninger, sikringstiltak og vedlikehold/oppgradering av bygg og konstruksjoner, sier Thea Caroline Wang, som er oppdragsleder for Multiconsult.

Eksemplene som Multiconsult utarbeider skal inngå i Riksantikvarens digitale eksempelsamling, og skal vise god praksis for ulike typer klimautfordringer og løsninger fra hele landet. Det vil vise et bredt spekter av type naturhendelser og klimapåkjenninger, og i tillegg type kulturminner og miljøer som kirker/bygg, veimiljø, bruer, arkeologiske kulturminner og kulturlandskap.

– Dette oppdraget har vært spennende for oss. Det er et tverrfaglig oppdrag hvor vi samarbeider på tvers av forretningsenheter og fag. Eksempler på klimatilpasningstiltak blir hentet fra alle deler av landet, og slike oppdrag motiverer virkelig til flere tverrfaglige samarbeid, sier Tanja Røskar i Multiconsult.