Bilen må ut av sentrum og staten må satse mer på transport i byene

Analyse & Strategi og Multiconsult arrangerte torsdag 5. mars frokostmøte med tittelen «Hvordan skal Oslo realisere smarte transportløsninger for et bedre byliv?». Med engasjerte innledere og gode innspill fra de om lag 50 deltakerne ble det et vellykket arrangement.

11. mars 2015

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Guri Melby understreket at skal smarte transportløsninger realiseres må gang, sykkel og kollektivtrafikk prioriteres foran bilen i den tette byen. Hun la vekt på byen må utvikles slik at det både blir trivelig og trygt å gå og sykle. Hun påpekte at utviklingen går i riktig retning med tanke på å realisere Oslos ambisiøse klimamål: Kollektivandelen er på vei opp og viktige prosjekter som Fornebubane og ny trikkepark er under planlegging. Oslos store utfordring er kapasiteten på kollektivnettet gjennom sentrum – og Melby ser frem til KVU Oslonavets forslag til løsninger som legges frem i mai.

Skal man nå målet må man satse

Seniorrådgiver Alberte Ruud fra Vegdirektoratet innledet om bymiljøavtaler. Hun bekreftet at de ambisiøse målsetningene om nullvekst for biltrafikk i de større byene krever statlig innsats. Staten må satse mer, satse helhetlig og satse smartere for å bidra til miljøvennlig og effektiv transport i byene. Tilstrekkelige midler til investering og drift av kollektivtrafikken er den store utfordringen fremover. Intensjonen med bymiljøavtalene som skal inngås mellom staten og de 9 største byområdene er helhetlig virkemiddelbruk, langsiktighet og gjensidige forpliktelser. Avtalene må tilpasses det enkelte byområdet og kommunene må være i førersetet for å finne lokale løsninger.

Bjørn Oscar Unander fra Analyse & Strategi oppsummerte med at det må tas store og grunnleggende grep for å nå målsetningen i klima- og transportpolitikken. Areal- og transportplaner må ha lang horisont og ha tydelige prioriteringer. Samtidig er det avgjørende at politikere og planleggere holder seg til prinsippene i planen i årlige budsjetter og konkrete vedtak.