Betydelige forsinkelser i veg- og jernbaneprosjekter

Analyse & Strategi (heleid datterselskap av Multiconsult) har på oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) utarbeidet en rapport som gir en oppdatert status for vei- og baneprosjekter i Nasjonal Transportplan 2010-19 ved inngangen til 2013. Rapporten avdekker betydelige forsinkelser i forhold til målsetningene.

13. februar 2013

På vegne av NHO gjennomførte Analyse & Strategi AS i 2010 en kartlegging av status for oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2010-2019. Med regjeringens fremleggelse av statsbudsjettet for 2013 er de økonomiske rammene for det siste året av den første fireårsperioden sluttført. Rapporten tar for seg den budsjett- og prosjektmessige oppfølgingen, med fokus på den den første fireårsperioden.

Ser man perioden 2010-2013, samlet sett, overoppfyller regjeringen de økonomiske målsetningene som er formulert i stortingsmeldingen om NTP 2010-2019, som ble lagt frem våren 2009. Som rapporten viser er det først og fremst økte årlige bevilgninger til drift og vedlikehold av veg- og jernbanenettet i perioden som bidrar til at målsetningene overoppfylles. Dette skyldes igjen en kombinasjon av et større vedlikeholdsbehov enn tidligere antatt og en særlig høy kostnadsutvikling innen drifts- og vedlikeholdstjenester.

Ser man isolert på investeringspostene i statsbudsjettet for veg og bane for perioden 2010-2013 ligger disse noe under målsetningene slik de var formulert i NTP.

– Rapporten avdekker til dels betydelige problemer med fremdriften i prosjektene som omfattes av handlingsprogrammene (HP) til Statens vegvesen og Jernbaneverket for perioden 2010-2013, sier Kjell Ove Kallhagen, daglig leder i Analyse & Strategi.

Gjennomgangen av handlingsprogrammene viser at om lag 67 prosent av de nye vegprosjektene og 73 prosent av de nye jernbaneprosjektene er forsinket per januar 2013. Den mest vanlige årsaken til forsinket fremdrift, innen både veg- og jernbanesektoren, er forsinket fremdrift i planfasen.

For prosjektene innen programområdet kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet, oppgis manglende finansiering som den viktigste årsaken til forsinket fremdrift. En viktig forklaring på dette forholdet er at tilretteleggingen for «ny grunnrutemodell» på Østlandsområdet er blitt langt mer omfattende og kostnadskrevende enn man trodde.

Rapporten kan lastes ned i sin heleht på NHOs nettsider: http://www.nho.no/transport-og-kommunikasjon/vei-og-jernbane-forsinket-article25405-92.html