1/3

Multiconsult var sterkt representert med flere foredrag under Betongrehabiliteringsdagene 2023. Foto av Kåre Reknes i Multiconsult, som holder foredrag. Foto: Multiconsult

2/3

Martin Dyvesveen i Multiconsult holdt foredrag under Rehabiliteringsdagene2023 i Oslo. Foto: Multiconsult

3/3

Ragnhild Solgård i Multiconsult holdt foredrag under Rehabiliteringsdagene2023 i Oslo. Foto: Multiconsult

Betongrehabiliteringsdagene 2023: Miljø og bærekraft var et sentralt tema

Multiconsult var sterkt representert med flere foredrag under Betongrehabiliteringsdagene 2023. Miljø og bærekraft var et sentralt tema i flere av foredragene.

14. desember 2023
Kåre Reknes

Norsk forening for betongrehabilitering arrangerte årets Betongrehabiliteringsdager i Oslo i månedsskiftet november-desember, med rekordmange deltagere. Betongrehabiliteringsdagene er en faglig møteplass for rådgivere, entreprenører, materialleverandører, samt eiere av betongkonstruksjoner.

Miljø og bærekraft var et sentralt tema i programmet, som dekket blant annet aluminiumsarmert betong, herdeplast som erstatning for betongoverdekning, ikke-destruktive testmetoder, sensorteknologi, og digital tvilling.

Kåre Reknes som jobber som betongteknolog for Industri – Seksjon for Materialteknologi i Multiconsult, var en ivrig deltaker av betongrehabiliteringsdagene.

− Det var svært god stemning på årets arrangement med gode, faglige diskusjoner, sier han.

Multiconsult var sterkt representert

Multiconsult var sterkt representert med deltagere, ledelse av en sesjon og tre foredrag. Martin Dyvesveen, rådgiver i byggeteknikk i Multiconsult og leder av Yngres Betongnettverk, ledet den første sesjonen og stilte som teknisk hjelp for resten av konferansensen.

Reknes er godt fornøyd over at foredragene til Multiconsult både ble godt mottatt og fikk god respons.

«Rehabilitering av Sundt varemagasin i Bergen» ble presentert av Kristoffer Gytre, DNB Næringseiendom og Kåre Reknes, Multiconsult.

− At fasaden i Sundt-bygget er fredet, har medført begrensninger knyttet til valg av løsninger når bygget nå rehabiliteres. Deler av betongkonstruksjonen hadde alvorlige skader som følge av armeringskorrosjon. Multiconsults rolle har vært sentral i å finne løsninger, avgrense omfanget av betong som er fjernet, og sikre 100 års levetid for bygget, sier Reknes. 

Ragnhild Solgård, Multiconsult og Siv Sundgot, Norconsult presenterte «Molde sykehus – Valgets kval – Bevaring eller riving?». Hva kan en gjøre med bygningsmassen når Molde sykehus flytter? 

− En omfattende kartlegging er gjennomført. Kartleggingen har vært grunnlag for en mulighetsstudie som viser hvilken mulig bruk byggene er egnet til, og ikke. Konklusjonen er at noen bygg bør rives, mens det meste kan brukes og inngå i å skape en ny bydel på en bærekraftig måte, sier Solgård. 

Forslag til kompetansekrav

Kåre Reknes filosoferte over tema «Hvordan kan KI tenkes å bidra til fremtidens FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) – strategier og rehabiliteringsmetodikk?»

Multiconsult, ble før Betongrehabiliteringsdagene spurt av programkomiteen om vi kunne presentere tanker om bruken av KI (kunstig intelligens) i fremtidens FDV. Utgangspunktet for foredraget var FoU-prosjektet Excon og det siste årets raske utvikling av KI. 

− Vi ser flere områder hvor KI sammen med ny sensorteknologi og ikke-destruktive metoder for tilstandsvurdering, åpner nye, spennende muligheter. Utviklingen av KI skjer raskt. En viktig utfordring vi står overfor innebærer at nye tjenester fra nye leverandører vil dukke opp. Vi vil få nye konkurrenter, som vil tilby tjenester for å overvåke konstruksjoner, gjøre tilstandsanalyse, samt beskrive behovet for vedlikeholdstiltak og reparasjoner. Multiconsult er del av utviklingen og vi har gode forutsetninger for ikke å bli akterutseilt, slik som for eksempel Kodak ble det da digitalkamera kom i 1981 og iPhone i 2010, informerer Reknes.  

Reknes presiserer at det gjøres feil både når anlegg for katodisk beskyttelse prosjekteres, og når de installeres. Feilen skyldes manglende kunnskap om skademekanismer og om virkemåten til slike anlegg. NS-EN ISO 15 257 angir kompetansekrav. Derimot har betingrehabiliteringsbransjen i Norge konkludert med at standarden ikke passer for norske forhold og må tilpasses.

Jan Lindland i Stærk og Co og Roy Antonsen i SINTEF, presenterte forslag til kompetansekrav til personell for utførelse av katodisk beskyttelse (av armering i betong). 

− I forslaget, som er utarbeidet av en komite i Standard Norge, som nå er på høring, stilles det kompetansekrav til Produksjonsleder, Formann/bas og Kontrolleder. Det stilles krav til formal kompetanse, kurs og erfaring. Krav til kompetanse er avhengig av utførelsesklasse. Det stilles krav til kontroll og dokumentasjon avhengig av utførelsesklasse. Kontrollregimet er det samme som for de øvrige områdene innenfor betongfagene. Opplæring og oppfølging er foreslått som et nytt område under Betongopplæringsrådet (BOR), sier Reknes.

Flere foredrag 

Ørjan Moen Thune hos Stoltz Rehab AS påpekte i foredraget «Betongrehabilitering av parkeringshus» at de samme «gamle» feilene som fører til skader og redusert levetid for konstruksjoner, gjøres om og om igjen. 

− Det ser ut til at prosjektering av nye konstruksjoner i liten grad er påvirket av erfaring, samlet under reparasjon og rehabilitering av relativt unge konstruksjoner, fremhevet Moen Thune. 

− Det er betenkelig at alvorlige skader opptrer i nye konstruksjoner etter kun noen få år. Problemstillingen er aktuell for oss i Multiconsult. Vi har også potensial for erfaringsoverføring og læring mellom teamene, som gjør tilstandsvurdering og de som prosjekterer nye betongkonstruksjoner, sier Reknes. 

Andre foredrag belyste problemstilling knyttet til reparasjon av høyfast betong, som for eksempel off-shore-konstruksjoner. I disse eksemplene kan være vanskelig å oppnå god heft mellom gammel betong og reparasjonsmaterialet. 

− Forutsetninger for å bruke herdeplastbelegg til å redusere betongoverdekningen ble diskutert i et foredraget. Her ble den nye og spennende teknologien bak aluminiumsarmering i betong presentert, sier Reknes. 

En fersk state-of-the-art-rapport fra Excon, et FoU-prosjekt som Multiconsult deltar i, ble også presentert. Rapporten ble presentert av Tobias Danner fra SINTEF, som omhandler ikke-destruktive testmetoder (NDT) og sensorer for overvåking og tilstandsvurdering av betong.

− Denne rapporten og andre fra Excon vil bli gjenstand for fagluncher i 2024, sier han.