1/2

Skip kan få landstrøm på Skoltegrunnskaien i Bergen | Foto: Jan-Tore Egg/Wikipedia

2/2

Bergen Havn | Foto: Robert Bye

Bergen får verdens største anlegg for landstrøm til cruiseskip

Ved å bruke landstrøm til skip i havnen unngås luftforurensning og støy. I løpet av 2020 skal Bergen havn etter planen få verdens største anlegg for høyspent landstrøm til cruiseskip, samt lavspentforsyning til andre skip som ligger til havn. Multiconsult prosjekterer og følger opp anlegget på oppdrag av utbyggingsselskapet Plug.

11. mai 2020
Cato A. Mørk

Landstrøm er elektrisk kraft fra strømanlegg på land til det elektriske anlegget i skip eller båter som ligger fortøyd til kai. Ved å bruke landstrøm slipper havnen luftforurensning og støy siden båter som cruiseskip, supplybåter og kystruten ikke lenger må bruke skipets egen motor til strømproduksjon.

Plug er et norsk selskap som tilbyr landstrøm i partnerskap med havnene. Plug Holding AS som investerer i utbygging av landstrøm sammen med flere lokale havner. Bergen Havn eier og styrer utviklingen av landstrøm i Bergen sammen med Plug.

Landstrøm skal være tilgjengelig våren 2020 med forsyning fra ett punkt på Skoltegrunnskaien. Resterende landstrømuttak på Skolten, Bontelabo og Jekteviken blir ferdigstilt fortløpende.

– En del av utfordringen har vært å tilpasse anlegget på Skoltegrunnskaien, der det fra før er lite plass til alle aktivitetene som foregår, samt tilpassing til arkitektur og føringer for maks høyde satt av byantikvaren. Det har vært stort fokus på sikker anleggsgjennomføring og tilpasning til annen samtidig aktivitet i planleggingen. Ettersom det fra før ikke er utviklet produkt for høyspent kabelhåndtering og uttakspunkt som passer til de lokale forhold, har prosjektet utviklet dette. Det er et nyvinnende og miljøriktig prosjekt det har vært spennende å være med på, sier Harald Fykse i Multiconsult.

Verdens største

Anlegget skal forsynes med 11 kV fra 132 kV stasjon på Koengen og skal kunne levere totalt 32 MVA, med opptil 16 MVA pr punkt. Dette gjør det til verdens største i sitt slag. Anlegget, som har fått tilsagn om 50 mill. i støtte fra Enova, skal kunne forsyne tre cruiseskip eller andre store skip med strøm samtidig. Multiconsult har bistått Plug med utarbeiding av forprosjekt, teknisk rådgivning og prosjektering av bygg og infrastruktur.

Bergen er Norges største cruisehavn og den fjerde største i Nord-Europa med over 340 årlige cruiseanløp i et normalår.

Multiconsult har bidratt både i forprosjekterings- og detaljprosjekteringsfasen. Arbeidet har mellom annet omfattet plassering av bygg og uttakspunkt, dialog med riksantikvar og byarkitekt, kalkyler for investeringsbeslutninger, utarbeiding av anbudsgrunnlag, vurdering av leverandører av landstrømanlegg og kabelhåndteringssystemer, prosjektering av grunnarbeider, infrastruktur i grunnen og bygg samt oppfølging i byggetiden og koordinering av de ulike aktørene.

Les mer om Plug landstrøm.