Tresfjordbrua ute på anbud

30. april ble Tresfjordbrua sendt ut på anbud, nesten på dagen to år etter at Multiconsult fikk kontrakt på prosjekteringen. Det har vært et oppdrag med mange utfordringer, delvis av politisk art, men mest på grunn av grunnforholdene.

19. juni 2012

Brua krysser over Tresfjorden i Møre og Romsdal fylke, og vil forkorte kjørelengden mellom Ålesund og Åndalsnes med ca femten kilometer. Den eksisterende vegen går rundt Tresfjorden og består stort sett av 60 og 70 km fartsgrenser, i tillegg til boligbebyggelse.

– Vegen er uegnet som trafikkåre for trailertrafikk, og det har vært planer om ny bru over fjorden siden 80-tallet, sier oppdragsleder Lars Toverud.

Anbudsgrunnlaget er utarbeidet for 3 alternativer: 2 betongalternativer som er utarbeidet av Oslo-kontoret og et alternativ med overbygning i stål. Dette er utarbeidet av firmaet Johs Holt som underkonsulent for oss.

Brua er 1290 m lang med en sjøfylling på ca 800 m, slik at total lengde over fjorden er ca 2000 m. Alle alternativene har lik lengde, dette for at konkurransesituasjonen skal bli identisk.
Ett av alternativene skal prises, og det vil ikke bli anledning for entreprenørene å komme med egne løsninger.

Når Tresfjordbrua er ferdig vil dette være det største bruprosjektet i Norge. Sammen med bruentreprisen er det også lyst ut anbud for en tunnel på ca 4 km lengde. Samlet kostnad for hele anlegget er estimert til 1,3 milliarder, der brua står for ca 500 mill. Byggestart er i høst og veganlegget med tunnel og bru skal være ferdig 28. august 2015.

Prosjekteringsarbeidet er ledet av Lars Toverud som har jobbet med ulike bruløsninger for dette brustedet i de siste tyve årene. De øvrige som har medvirket er Kristian Dahl, Aja Anta Magerøy og Semko Majidian. De geotekniske problemstillingene har blitt tatt hånd om av Arne Schram Simonsen med bistand fra øvrige medarbeider på GEO Oslo.