1/2

En fersk rapport om tilstand på kommunale og fylkeskommunale bygg.

2/2

Avdelingsleder Ina Aspestrand.

Behov for omfattende oppgradering av offentlige bygg

Det vil kreves betydelige vedlikehold og oppgradering for å opprettholde normal drift og tilpasse kommunale- og fylkeskommunale bygg til nye krav, viser en ny rapport. Estimatet er på rundt 160 milliarder kroner.

26. august 2019
Cato A. Mørk

Multiconsult har utarbeidet rapporten om kommunale og fylkeskommunal bygg på oppdrag av Rådgivende Ingeniørers Forening. Rapporten omfatter en bygningsmasse på ca. 33 millioner kvadratmeter. Hovedtyngden er innenfor skole, helse og administrative bygg, og de har dermed en svært samfunnskritisk funksjon.

Kommunale- og fylkeskommunale bygg har en samlet verdi på 1200 milliarder kroner. I følge rapporten må det forventes ekstraordinært vedlikehold fremover for å opprettholde hensiktsmessig drift, selv om byggene er i daglig drift. For å oppnå en fornuftig standard på disse byggene er det estimert et oppgraderingsbehov på rundt 160 milliarder kroner.

– For de offentlige byggherrene er det svært viktig nå å skaffe seg oversikt over tilstanden på byggene og få på plass vedlikeholdsplaner. Godt vedlikehold bidrar til bedre inneklima, helse og trivsel og ikke minst større verdiskaping i byggene, påpeker Ina Aspestrand, avdelingsleder for eiendomsledelse i Multiconsult.

Framtidsutsikten for byggene tilsier en forverring av situasjonen som følge av mindre ressurser til vedlikehold i kombinasjon med befolkningsvekst, klimaendringer og påfølgende strengere krav.

Effektiv arealbruk
I følge rapporten bør det fremover settes krav til effektiv og fleksibel bruk av arealene og gode energiløsninger. I tillegg bør det settes strenge miljø- og klimakrav ved nybygging.

– Mer effektiv bruk av arealer gjennom sambruk og merbruk bidrar til å begrense behovet for nybygg, noe som er økonomisk gunstig. Mindre nybygging betyr samtidig mindre belastning på miljøet, påpeker Aspestrand.

I tillegg til offentlige bygg er det også i rapportene sett nærmere på veier, vannforsyning og avløpsanlegg. Totalt avdekkes et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på 1450 milliarder på alle områder, og vedlikeholdsetterslepet vil øke fremover hvis dette ikke prioriteres.

Fakta om kommunale bygg
Totalt byggeareal utgjør ca. 33 millioner m2 fordelt med ca. 5 millioner m2 på fylkene og ca. 28 millioner m2 på kommunene. Hovedtyngden av bygg er innen skole, helse og administrative tjenester.

Antall bygg (stk.)

  • Barnehage: 2720
  • Grunnskoler: 2600
  • Videregående: 450
  • Helseinstitusjoner: 900

Areal (mill. kvadratmeter)

  • Idrettsbygg og idrettsanlegg: 7,5
  • Administrasjonslokaler: 5,3
  • Kulturbygg: 4,6

Les mer