Behov for økt kunnskap om spredning av fremmede arter

Multiconsult har med tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet gjennomført en undersøkelse blant medlemmene i Maskinentreprenørenes forening om spredning av fremmede arter via massehåndtering. Undersøkelsen viser behov for økt kunnskap i bransjen og praktiske utfordringer.

6. januar 2016

Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige vokseområde, og regnes blant de største truslene mot biologisk mangfold. I prosjekter som innebærer fare for spredning av fremmede arter har virksomheter og enkeltpersoner en plikt iht. ny forskrift om fremmede arter til å gjennomføre tiltak for å unngå videre spredning. Foreskriften trådde i kraft 1. januar.

Uklare retningslinjer og mangel på deponisteder

Rapporten viser at kunnskapen om spredning av fremmede arter og behandling av problematikken i bransjen har klare mangler. Mange av entreprenørene etterlyste også mer opplæring og klarere retningslinjer.

– Mangelen på informasjon til bransjen er betenkelig ettersom maskinentreprenørene svært ofte håndterer masser hvor disse artene finnes, også i prosjekter hvor det ikke har vært gjennomført noen artskartlegging på forhånd. Spredningen inntreffer blant annet når frø og andre plantedeler finnes i masser som transporteres eller lagres, samt ved gjenbruk av utstyr med jordrester i nye «friske» områder.

– Gjennom arbeidet har vi fått en bedre innsikt i hvilke utfordringer bransjen opplever. Blant disse er også mangel på deponisteder for masse med fremmede arter. Den nyervervede kunnskapen og funnene gjør Multiconsult i stand til å være en enda bedre rådgiver på området, sier Randi Osen, biolog i Multiconsult.

Les hele rapporten her.

Ny forskrift om fremmede organismer

Multiconsult leverte også en høringsuttalelse til ny forskrift om fremmede organismer (arter), med vektlegging av retningslinjer for massehåndtering i byggeprosjekter. Innførsel, utsetting og spredning av fremmede arter er nå regulert i naturmangfoldlovens forskrift om fremmede arter som trådde i kraft 1. januar 2016. Se høringsuttalelsen her.

I følge forskriften har virksomheter og enkeltpersoner plikt til å:

  • Vise aktsomhet ovenfor utilsiktet spredning av fremmede arter
  • Iverksette tiltak mot spredning
  • Ha kunnskap om risiko for det biologiske mangfoldet ved utsetting, eller aktivitet som kan medføre en utilsiktet spredning.

Viktig å kartlegge risikoen i forkant

– En kartlegging forut for anleggsarbeidet gir svar på om risikoen er tilstede. Dette gir et godt grunnlag for utarbeidelse av prosedyrer, for hvordan man i tråd med forskriften kan håndtere massene uten å spre artene videre. Kartlegging kan oftest gjennomføres i løpet av noen få timer i anleggsområdet, men må utføres i vekstsesongen og i god tid førgravearbeidene, forklarer Osen.

Om rapporten og høringsuttalelsen

Rapporten er basert på en undersøkelse gjennomført i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forening i 2014-2015. Totalt deltok 241 maskin- og/eller graveentreprenører i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Hedmark og Oppland. Formålet var å kartlegge bransjens kunnskap om og holdninger til fremmede arter. Arbeidet med rapporten ble utført av miljøgeolog Line Kristin Johnsen og biologene Ragnhild Heimstad og Randi Osen i Multiconsult.

De som sto bak høringsuttalelsen til den nye forskriften om fremmede organismer var overnevnte i samarbeid med Merete Stokke Hestvedt, landskapsarkitekt i Multiconsult.