1/4

Slik kan en reguleringsplan fremstilles digital og 3-dimensjonal. Prøveprosjekt fra Skeikampen.

2/4

Reguleringsplanområde fremstilt digital og 3-dimensjonal. Prøveprosjekt fra Skeikampen.

3/4

Slik fremstilles vanligvis et reguleringskart.

4/4

Seksjonsleder Ingrid Norén Bjørklund i Multiconsult. Foto: Hampus Lundgren.

Bedre forståelse med 3-dimensjonale reguleringsplaner

Multiconsult utforsker nå hvordan reguleringsplaner kan visualiseres 3-dimensjonalt ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å gi bedre innsikt og forståelse av volum, omfang og konsekvenser av foreslåtte tiltak.

18. februar 2019

En reguleringsplan skal visualisere arealbruk og bebyggelse i et område. I dag fremstilles som regel slike reguleringsplaner på et kart der ulike områder markeres med forskjellige farger avhengig av bruksområder.

– En digital og 3-dimensjonal modell gir en mye bedre oversikt over konsekvensene av tiltakene som planen legger til rette for, spesielt med tanke på hvilke volumer det legges opp til ved maksimal utnyttelse. En slik visualisering har stor verdi for utbyggere, saksbehandlere, politikere og befolkningen, fordi det blir lettere å forstå hva området skal brukes til, og hvilke størrelser og volum det legges til rette for, sier seksjonsleder Ingrid Norén Bjørklund i Multiconsult.

Et slikt plankart kan være utfordrende å forstå, og gi lite informasjon om de konsekvensene som planen vil kunne medføre. Medvirkning og åpne prosesser er viktige fokusområder i arealplanlegging, og manglende kommunikasjon i form av visualisering kan føre til unødvendige påkjenninger for både berørte, planmyndighet og planleggere.

Pilotprosjekter
Multiconsult er en av aktørene på markedet som ligger langt fremme på dette feltet. Selskapet har blant annet, testet ut ulike metoder for visualisering og oppbygging av 3-dimensjonal plan for et tidligere utbyggingsprosjekt, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten med prosjektet var å kartlegge hvordan digitale 3-dimensjonale-modeller kan settes opp og hvordan de kan brukes for å visualisere en reguleringsplan.

– Vi har gjennomført flere pilotprosjekter med 3-dimensjonale reguleringsplaner. Dette kan gjøres på et veldig grovt nivå, hvor man illustrerer hvor store volumer de ulike områdene vil få på bakgrunn av byggegrenser og møne/gesimshøyde, men man kan også utarbeide mer detaljerte modeller som bedre skisserer rammene for enkeltbygninger, sier Ingrid Norén Bjørklund.

Digitale og 3-dimensjonale reguleringsplaner er en del av en mer omfattende digitalisering av byggeprosjekter igangsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. På sikt er planen at både reguleringsplan og byggesaksbehandling vil skje gjennom digitale prosesser. Dette skjer i tråd med en generell trend hvor prosjektering i økende grad blir BIM-basert, digital og 3-dimensjonal.

– I tillegg til visualiseringsaspektet vil dette bli et verktøy for byggesaksbehandlere med mulighet for tidsbesparing og dermed økt produktivitet og kostandseffektvisering i forbindelse med byggesaker. Multiconsult vil derfor fortsette satsingen på 3D-plan i flere prosjekter i tiden fremover, påpeker Bjørklund.

Les mer: