Baneseminaret 2018 – Digitalisering av bransjen vår

Suksessfull baneutbygging avhenger blant annet av at alle aktører kjenner sin rolle, forventninger knyttet til rollen, og at vi nyttiggjøre oss av digitale verktøy som arbeidsmetode på tvers av fagene. Dette er noe av hovedkonklusjonene fra Baneseminaret 2018.

31. januar 2018

Digitaliseringen av samfunnet vårt pågår i stadig raskere tempo, og det får konsekvenser for både arbeidsliv og arbeidsprosesser. En viktig forutsetning for å lykkes med dette skiftet, er at det legges gode nok planer for hvordan vi skal møte utfordringene og hvordan vi skal ta i bruk de mulighetene i vår nye digitale hverdag. Vår kompetanse vil være viktig for den videre utvikling.

Digitalisering er avgjørende – kompetanse og fag forblir viktig

Mye blir mekanisert og digitalisert, og arbeidsmetodene våre endrer seg.  Men vi må ikke glemme verdien av mennesker, kompetanse og fag. Disse tre komponentene er fortsatt like verdifulle, og vil ha en like stor om ikke større plass i fremtiden. Systemene kan gjøre våre oppgaver enklere, men det er vi, menneskene, som styrer dem, legger inn rett informasjon og sjekker at resultatet er riktig. Vi må bruke vår kunnskap, ellers mister vi den. Hovedfokuset i vår nye hverdag, er bruk av nye metoder, men basiskunnskapen er den samme, nemlig faget vårt.

Respekt for hverandres roller og samhandling

Vel så viktig som digitalisering, er respekten for hverandres roller og oppgaver – samt hvordan vi samarbeider.

BaneNor og Drammen kommune, i IC Drammen-Kobbervikdalen-utbyggingen, la vekt på at samarbeid skulle prioriteres, og det ble nøkkelen til suksess. I oppstartsmøtet brukte de tid på å tydeliggjøre hverandres roller og oppgaver. Underveis i prosjektet «hanket» de hverandre inn der det var nødvendig. Partene jobbet i «to spann» hele tiden, var løsningsfokuserte og de gikk alltid sammen i møte med beboerne og andre interessenter.

Vår digitale hverdag

Kristin Lysebo, BaneNOR, Liv Kari Hansteen, RIF og Kathrine Gjerde, Rambøll avsluttet seminaret med foredragsbolken Vår felles fremtid – den digitale hverdagen.

De tre representerte oppdragsgiver, rådgiver og prosjekterende, og det var tydelig at trioen hadde jobbet tett i forkant av seminaret.

I sine separate innlegg var de alle innom hvordan vi best kan møte vår nye hverdag.

BaneNor vil blant annet legge vekt på standardisering i bransjen. De vil gjøre det enklere å samarbeide på samferdselsprosjekter, både vei og bane.

Liv Kari Skudal Hansteen mener at vi, rådgivere, besitter en mengder av data som vi kan utnytte mye mer enn vi gjør i dag. Det kan vi gjøre sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Kathrine Gjerde trekker frem at i den digitale hverdagen er samhandling med oppdragsgiveren veldig viktig. Det betyr at vi må vektlegge felles forståelse for hverandres roller og oppgaver, vi må bli kjent, sette av tid i oppstartsmøtene (workshop) og utarbeide en omforent prosjektkjøreplan.

Innspill fra deltakerne

I år var det ønskelig at deltakerne kom med sine refleksjoner rundt innleggende på seminaret. Basert på tilbakemeldinger viser det seg at de stort sett støtter opp under innleggene.

En viktig presisering fra deltakerne var at det er viktig å få med grunnleggende jernbanekompetanse både hos byggherre, rådgiver og entreprenør, for å forstå helheten. God nok kapasitet i både entreprenør- og leverandørmarkedet er også en forutsetning for å lykkes.

 

Slik var årets program: