1/3

Khone Falls

2/3

Luang-Prabang

3/3

4000 Islands-området nord for Khone Islands

Banebrytende studie innen fornybar energi

Multiconsult og samarbeidspartnere skal i Laos evaluere kumulative effekter av fornybarprosjekter i områder hvor det er planlagt flere slike.

14. juni 2018

Studien vil gjennomføres på elven Sekong i Laos, og gi beslutningsmyndigheter og privat sektor bedre forståelse for den samlede effekten av vannkraft og andre fornybarprosjekter. Multiconsult skal gjennomføre studien sammen med Deltares og Lao Consulting Group, for International Finance Corporation (IFC) som er en del av Verdensbanken.

En foregangsstudie

– Sekong er en av de viktigste sideelvene til Mekong. Sammen med Sesan og Srepok danner den det som omtales som 3S-systemet i nedre del av Mekong. Arbeidet vårt vil bli en foregangsstudie på måling av kumulativ påvirkning av vannkraft og annen fornybar utvikling i Laos. Multiconsult ser fram til å presentere en studie som balanserer hensynene til utvikling og miljømessig bærekraft, sier oppdragsleder Leif Lillehammer i Seksjon Naturressurser i Multiconsult.

Multiconsult skal sammen med partnerne undersøke ulike scenarier for energiutvikling i Sekong-bassenget og evaluere den kumulative virkningen for miljø, leveforhold og økonomi. Studien skal også gi anbefalinger for framtidig bærekraftig utbygging av fornybar energi i Sekong, inkludert planer og tiltak for å unngå, minimere og kompensere for de kumulative effektene.

Minske miljømessig og sosial risiko

Evalueringen skal foregå de neste ti månedene og sikre praktiske innspill til Cumulative Impact Assessment Guidelines, et pågående initiativ i Laos som ledes av IFC. IFC har siden 2013 arbeidet sammen med myndighetene i Laos og privat sektor for å fremme miljømessig og sosial bærekraft. Med støtte fra østerrikske myndigheter har IFC ledet utviklingen av ulike retningslinjer og prinsipper for vannkraftsektoren. Imidlertid vil Multiconsults studie i Sekong også inkludere annen fornybar energi, som vind- og solkraft, siden dette vassdragsområdet også har potensial til å utvikle disse rene og bærekraftige ressursene.

– IFC gjennomfører evalueringer av kumulative effekter i hele Asia. I Laos har vi en unik mulighet til skape større forståelse for kumulativ påvirkning og bidra til bedre planlegging i Sekong-vassdraget. Sekong er svært viktig vedrørende biologisk mangfold, noe som vil påvirkes av utbygging. Når sluttført, vil studiet presentere kraftscenarier som vil bidra til lavere miljømessig og sosial risiko, sier Kate Lazarus, IFC Environmental and Social Hydropower Advisory Team Lead.

– Dette pilotprosjektet for IFC bidrar til at vi er i fremste linje internasjonalt vedrørende praktisk bruk av prinsipper for bærekraftig vannressursforvaltning og planlegging av vannkraft. Dette gjør oss både stolte og ydmyke, sier Leif Lillehammer.