Illustrasjon: Gunnar Vatnar/team Urban Link

Bærekraftig mobilitet til nytt sykehus i Drammen

Kollektivselskapet Brakar har gitt Multiconsult oppdraget å finne ut hvordan man kan få en andel på 75 prosent grønne reiser til det nye sykehuset på Brakerøya. Brakar ønsker seg en offensiv og samordnet plan for mobiliteten i hele Drammen, ikke bare for sykehusområdet.

28. september 2018

– Det er nødvendig med et uttalt mål om grønn andel for at det skal kunne realiseres, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

For å nå målet om 75 prosent grønn mobilitet må man bruke mange virkemidler samtidig. I Multiconsult-rapporten skisseres to konsepter med ulik tidshorisont.

– På kort sikt vil rutebusser med høy frekvens og god framkommelighet være ryggraden i systemet for grønn mobilitet. Dette må suppleres med tiltak som for eksempel flere togavganger, gode ordninger for bildeling og bysykkel, parkeringsbegrensninger og selvkjørende busser som mater til rutegående transport, sier Bjørn Oscar Unander, leder for forretningsområdet By og Samfunn i Multiconsult.

Teknologi og planlegging gir nye reisemuligheter

Konseptet innebærer utvikling av kollektivtilbudet i tråd med Brakars kollektivstrategi og etablering av en trasé for superbuss på nordsiden av Drammenselva. Erfaringer fra Oslo og Gardermoen viser at etableringen av de gode kollektivtraseene har gitt et svært godt tilbud til de som bor langs dem, men som ikke i det daglige har skullet reise til Gardermoen eller Rikshospitalet.

– På lenger sikt bør de ulike transportformene spille mer likeverdige roller i et mer komplekst system for å dekke mobilitetsbehovet. Ny teknologi, som autonome kjøretøy og apper, muliggjør nye mobilitetstilbud. Transport blir i stor grad en tjeneste som bestilles ut fra varierende behov for den enkelte reise. Bysykler og bestillingstransport fungerer som tilbringer til rutegående busser og tog med god og forutsigbar fremkommelighet, sier oppdragsleder Anders Jordbakke i Multiconsult.

Krever samordnet innsats

Mange dør-til-dør-reiser kombinerer flere transportmidler. For å nå målet om 75 prosent grønne reiser må de ulike transportmidlene derfor sees i sammenheng. Kollektivreiser består i de fleste tilfeller av mange etapper og tar mye lengre tid enn tilsvarende reise med bil. Kortere reisetid for kollektivtransport kan sammen med restriksjoner for bilkjøring endre konkurranseforholdet slik at buss og tog blir like attraktive som bil.

– Det krever samordnet innsats av mange aktører for å nå målet. Virkninger av kollektivsatsingen er i stor grad avhengig av tiltak og virkemidler som forvaltes av andre enn Brakar, understreker Sundfjord.