Årets masteroppgave innen vann- og miljøteknikk

− Det er spennende at avløpsslam kan bli til biokull, og fungere som et verdifullt renseprodukt for vann, sier Sarah Minos-Stensrud.

2. november 2023
Marte Nordahl

Under Vannbransjens Innovasjonskonferanse i regi av RIF i forrige uke, fikk Rådgiver VA i Multiconsult, Sarah Minos-Stensrud utdelt årets pris for beste masteroppgave innenfor sektoren vann- og miljøteknikk. 

Masteroppgaven som hun leverte før sommeren som har krevd hundrevis av timer på lab, heter «Sorption potential of slugde biochar for the removal of acetaminophen and carbamazepine from water». 

− Jeg synes det var veldig gøy å få en anerkjennelse på at jeg har skrevet en bra oppgave med et interessant tema. Både skrivedelen og timene på lab har vært intense, sier hun. 

Seksjonsleder Tormod Pedersen synes det først og fremst er veldig hyggelig for Sarah med prisutdeling. 

− Samtidig er det fint å vise både internt og eksternt at vi har dyktige medarbeidere, sier han.

Bærekraftig biokull av slam

Sarah fremhever at masteroppgaven dreide seg om hvordan man kan fjerne mikroforurensninger fra avløpsvannet, og spesifikt legemidlene paracet og en epilepsimedisin, ved hjelp av biokull. 

− I oppgaven så jeg på hvordan man kan bruke biokull av avløpsslam som et verdiskapende og verdifullt produkt, som fjerner mikroforurensninger fra avløpsvannet. Jeg sammenlignet biokullet med aktivt kull, som også er et adsorpsjonsmateriale som fjerner mikroforurensinger, men et mindre miljøvennlig og bærekraftig alternativ, utdyper hun.  

Utfordrende oppgave

Minos-Stensrud trekker frem at det mest utfordrende med masteroppgaven var å sette seg inn i akademia, og å finne ut hva som kunne ha verdi for fremtiden. 

− Det aller mest tidkrevende var arbeidet jeg utførte på lab. Metode og resultater skulle ha høy kvalitet for å ha en verdi i forskermiljøene, og for å mulig kunne publisere funnene. Alle som jobber på lab, vet at det dukker opp utfordringer underveis. Heldigvis fikk jeg god hjelp fra labingeniør og veiledere, og etter mange timer og sene kvelder på lab, var det veldig gøy med gode resultater. Etter arbeidet på lab, begynte arbeidet med å presentere funnene på en god, og forståelig måte. 

Populært i forskningsmiljøer 

Hun peker på at biokull av slam, som er kjent for å være en god adsorbent for å fjerne mikroforurensninger, har flere fordeler.

− Avløpsslammet kan brukes til å lage biogass, samt biokull, som er en omdannet og prosessert rest etter biogassproduksjonen. Biokull fra avløpsslam, har derfor blitt veldig populært i forskningsmiljøene i løpet av de siste årene. 

Minos-Stensrud, som ikke visste så mye om biokull eller mikroforurensinger fra før, synes læringsprosessen har vært givende. 

− Det er store utfordringer med mikroforurensninger i overflatevann, grunnvann, drikkevann og avløpsvann, og renseanleggene i Norge er ikke utformet for å fjerne denne type foruresninger.

Før sommeren deltok hun på en biokullkonferanse i Sverige, der det var stort fokus biokull av slam og de mange applikasjonene og fordelene knyttet til det. 

− Biokull har veldig mange andre fordeler enn å være ett godt adsorpsjonsmateriale. Det kan brukes som jordgjødsel med festet næringsstoffer, som kan øke jordkvalitet og matproduksjon. At biokullet består av karbon, gjør at man unngår å slippe det ut i atmosfæren. Slammet må vi håndtere uansett, og det går fra å være et problem, til å nå bli en verdifull ressurs.

Fra konstruksjonsteknikk til vann og avløp

Minos-Stensrud startet først på byggingeniør ved Oslo Met. Etter ferdig bachelor begynte hun å jobbe med konstruksjonsteknikk i Multiconsult. Etter at hun jobbet her i to år, ønsket hun å ta en master i Vann – og miljøteknikk ved NBMU. 

− Vann er en essensiell ressurs som alle er avhengig av ogtilgang til rent vann og gode sanitærforhold er utrolig viktig.

Underveis i masteren jobbet hun deltid på seksjon konstruksjon. Etter ferdigskrevet master byttet hun avdeling til VA. 

− I dag jobber jeg i seksjon Prosess og utredning Jeg synes det er gøy å kunne jobbe med rensing av vann. 

Et spennende fagområde

Hun løfter frem de mange utfordringene knyttet til vann- og avløpssektoren. 

− Bare se på ekstremværet “Hans” og hvordan vi i større grad i fremtiden må kunne håndtere ekstremvær, helst på en bærekraftig og innovativ måte. I tillegg har EU akkurat kommet med et revidert avløpsdirektiv. Det betyr at innen kort tid vil alle som er knyttet opp til EU og EØS, få strengere krav til dagens renseanlegg med tanke på rensing av organisk stoff, nitrogen og fosfor. Større anlegg kommer også til å få krav om å fjerne mikroforurensninger. 

− At det vil skje mye innenfor rensing i årene som kommer, synes jeg er veldig spennende. Derfor synes jeg det er gøy å ha skrevet en masteroppgave om tematikken.

Kommende utfordringer

Pedersen sier at Multiconsult har som mål å bli ledende innen prosessiden, og det er en del av strategien for forretningsområdet vann og miljø. 

− Sarahs kunnskap er en del av det som vil hjelpe oss til å nå dette målet, sammen med våre andre dyktige medarbeidere. Kunnskapen hennes kan brukes på flere områder innen vannbehandling, sier han. 

− Rensing av Oslofjorden blir også en stor og viktig jobb fremover. Behovene er mange. Først og fremst ønsker vi at løsningene vi kommer frem til er bærekraftige, innovative og som kan vare lenge i fremtiden, sier Minos-Stensrud.

Hun legger til at alle som jobber med vann og avløp kommer til å få nok å bryne seg på. 

− I Norge har vi høyt lekkasjetap i drikkevannsnettet, i tillegg til at vedlikeholdsetterslepet i ledningsnettet vårt er stort.

I framtiden ønsker hun å bli skikkelig god i prosess; rensing av vann. 

− Å være med på ledende prosjekter innenfor prosess, samt å bli god i fag, er noe jeg kan tenke meg. Jeg trives godt i Multiconsult, og gleder meg til fortsettelsen, siesr hun.