Fergefri E39. Kryssing av Bjørnafjord 1440x900px. Konsept flytebru av Multiconsult. Illustrasjon: Statens vegvesen

E39 - Kryssing av Bjørnafjord. Konsept rett sideforankret flytebru, Illustrasjon: Statens vegvesen

Statens vegvesen anbefaler flytebru over Bjørnafjorden

Statens vegvesen har fullført konseptfasen for E39 Stord-Os. I en innstilling til styringsgruppen for Fergefri E39 anbefales det å gå videre i arbeidet med flytebru over Bjørnafjorden. Av de to konseptene som det skal satses videre på har Multiconsult hatt ansvar for det ene.

28. august 2017

E39 Stord–Os er et av delprosjektene under E39 Stavanger–Bergen. Det planlegges at strekningen skal gjennom en stor oppgradering i fremtiden for å bli fergefri (Fergefri E39). Samfunnsmålet er å knytte de store byene og vestlandsregionen sammen. Den store utfordringen i dette delprosjektet er å utvikle en løsning for å krysse Bjørnafjorden som er omtrent fem kilometer bred.

Kostnadsreduksjon

Statens vegvesen igangsatte høsten 2016 den tredje utviklingsfasen for kryssing av Bjørnafjorden, der Multiconsult ble tildelt kontrakten på å videreutvikle konseptet «rett sideforankret flytebru». Dette konseptet består av en rett bru som flyter på pongtonger i vannet, med en skråstagbru i sørenden. Videre er noen av pongtongene sideforankret med forankringsliner til ankere på havbunnen.
Statens vegvesen melder at kostnadene for flytebru nå ligger på 17 milliarder kroner. Tidligere har kostnaden for bru ligget på 20 og 25 milliarder kroner.

Omfattende studie

Et omfattende studie har blitt gjennomført med mål om å verifisere at det er gjennomførbart og kostnadseffektivt å krysse Bjørnafjorden med en rett sideforankret flytebru.
Konseptutviklingen har resultert i at den foreslåtte brua er omtrent fem kilometer lang med pongtonger med omtrent 125 meters avstand. I sørenden av brua er det en stor skråkabelbru over skipsleden. Brua er avstivet sideveis av ankerliner som er festet til fire pongtonger. Brua er fast innspent i sør, mens i nord er brua fri til å bevege seg i lengderetningen.

Samarbeid

Multiconsult har utført dette konseptstudiet i samarbeid med firmaene Aker Solutions, Johs Holt, NGI, Entail og Rambøll.

Prosjektgruppen er formet for å ivareta erfaring og kontinuitet fra tidligere faser i konseptutviklingen, samtidig som den representerer ledende ekspertise og erfaring innen alle involverte kompetanseområder som marin geoteknikk, hydrodynamikk og flytende konstruksjoner, permanente ankringssystemer, marine operasjoner og skråkabelbruer.

Multiconsults interne brupartnere Michel Virlogeux og T-engineering var også noe involvert i oppstarten med kommentarer til konseptet.

Om Bjørnafjorden

Bjørnafjorden ligger i Hordaland fylke og går gejnnom kommunene Austervoll, Fusa og Tysnes. Fjorden er om lag 30 kilometer lang og har en maksimal dybde på over 580 meter.