Til rapporten «State of the Nation» deltok totalt 83 kommuner i spørreundersøkelsen, noe som tilsvarer 23 prosent av alle kommunene. Foto: Tupungato, Adobe Stock.

Alvorlige tall på vedlikeholdsetterslep blant norske kommuner

En fersk rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening viser at 76 prosent av norske kommuner ikke har kontroll på vedlikeholdsetterslepet. Det er heller ingen signaler på at situasjonen vil endre seg vesentlig de neste fem årene. − Her må kommunene ta grep, sier Ibrahim Temel.

20. februar 2024

Rådgivende Ingeniører Forening (RIF) betrakter med jevne mellomrom Norges tilstand på 12 samfunnskritiske områder, og samler dette i rapporten «State of the Nation».

I hovedrapporten fra 2021 ble det avdekket at kommunale bygg hadde et etterslep på svimlende 160 milliarder for å oppnå et akseptabelt nivå. Nå foreligger det en ny delrapport om kommunal eiendomsforvaltning, som viser et fortsatt alvorlig nivå på vedlikeholdsetterslepet.

− Kommunene står overfor en stor utfordring for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Her må kommunene ta grep, sier Ibrahim Temel, avdelingsleder for Eiendomsrådgivning i Multiconsult. Multiconsult har utarbeidet den ferske delrapporten for RIF.

I forbindelse med rapporten ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle kommuner i Norge. Målet var å få oversikt over kommunenes utfordringer og muligheter innen bærekraftig eiendomsforvaltning. Totalt 83 kommuner deltok i spørreundersøkelsen, noe som tilsvarer 23 prosent av alle kommunene. Her var kommuner i alle størrelser og kommuner fra alle landsdeler var representert.

Alvorlige funn 

Ett av hovedfunnene i undersøkelsen viser at 76 prosent av kommunene forteller at de ikke har klart å redusere vedlikeholdsetterslepet i stor grad de siste fem årene, og at en tredjedel av kommunene mener vedlikeholdsetterslepet har økt.   

Kommuner som har oversikt og forbedring i vedlikeholdsetterslepet, benytter seg ofte av digitale verktøy som eksempelvis multiMap. Verktøyet gir dem nødvendig innsikt som gjør at de enklere kan legge en plan for å redusere etterslepet. 

Ibrahim Temel fremhever at disse tallene er veldig alvorlige. 

− Det er en utfordring at kommunene har knappe ressurser og må ta tøffe prioriteringer hver dag. Kommunene må identifisere levedyktige bygg som kan dekke organisasjonens behov på lang sikt og prioritere disse byggene, sier Temel. 

Mangler oversikt over arealer 

Spørreundersøkelsen viser at nesten halvparten av kommunene ikke har kartlagt funksjonell egnethet for sine barnehager, skoler og bygg for helse og omsorg. Over halvparten av kommunene mangler også tilfredsstillende oversikt over arealer i disse byggene.  

−  For å øke bevisstheten på hvilke tiltak som eventuelt må gjøres, er det viktig at kommunens beslutningstakere har tilgang til fakta om byggene på en systematisert måte. Flere kommuner bruker verktøyet multiMap for kartlegging av porteføljer, som gir grunnlag for langsiktig planlegging og bærekraftig utvikling av bygg, anlegg og eiendom i et livsløpsperspektiv. En oppdatert versjon av verktøyet ble lansert i november 2023, sier Temel.  

Manglende kompetanse 

Halvparten av kommunene som deltok i undersøkelsen mener deres eiendomsenhet mangler kompetanse på​: 

  • Dataanalyse (61 %) 
  • Risikostyring (68 %) 
  • Innovasjon og kreativitet (53 %) 
  • Endring i Norges kraftsystem (63 %) 

Mange kommuner svarer ikke på spørsmål om hva EUs nye klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer (taksonomi) betyr for bærekraftige og lønnsomme bygg, og hvordan dette påvirker kommuner. 

Temel understreker at risikostyring starter med å kjenne bygningsmassen, samt å ha grunnleggende oversikt og kontroll på data.  

− For eksempel så utgjør klimaendringer og naturfarer en stor risiko for våre eiendomsporteføljer. Med multiMap-modul for naturfarer og klimatilpasning, kan kommunene kartlegge eiendomsporteføljen sin på en ressurseffektiv måte. Slik kan de oppdage bygninger og eiendommer som har større risiko, og ta med detaljerte vurderinger og analyser av disse byggene, informerer han.

Les rapporten

Les mer om multiMap