Rådgiver i Multiconsult til stipendiatstilling innen flomberegningsmetodikk

Øyvind Pedersen, rådgiver innen vannkraft i Multiconsult, tar en doktorgrad tilknyttet FlomQ-prosjektet. Prosjektet utvikler millionbesparende rammeverk og retningslinjer for estimering av flomhendelser i Norge.

Prosjektet finansieres av forskningsrådet og energibransjen. I forbindelse med damsikkerhet utarbeides rundt 200 flomberegninger årlig i Norge. FlomQ-prosjektet har som hovedmålsetning å utvikle rammeverket for flomberegninger.

– Vi som jobber med flomberegninger ser behovet for videreutvikling og forbedring av metodikk og retningslinjer innen denne type beregninger. Multiconsult imøteser Flom-Q prosjektet som et viktig og nødvendig initiativ, og har derfor valgt å bidra til prosjektet gjennom å gi støtte til stipendiatarbeidet. Forskningen i prosjektet skal blant annet brukes til å forbedre gjeldene retningslinjer og er direkte relevant for mange prosjekter i Multiconsult, sier Odd Adler Gjerde, seksjonsleder for Hydrologi i Multiconsult.

Sikrere data kan føre til store innsparinger

Flomberegninger er et av kjerneproduktene til Energiavdelingen i Multiconsult. Avhandlingen til Pedersen omhandler 3D-modellering av vannføringskurver for ekstreme flomhendelser.

– FlomQ-prosjektet forsøker å finne løsninger på er problemstillinger som ofte er oppe til diskusjon, både internt i Multiconsult og ut mot kunder. Utviklingen av nytt rammeverk er svært viktig, da flomberegninger legger premisser for dimensjonering av mange viktige funksjoner, f.eks. dammer og flomsikring. Sikrere data kan bety millioner i sparte kostnader for dameiere og for samfunnet ved bedre sikring mot flom.Formålet med avhandlingen, som bistår inn i prosjektet, er å forbedre metodikken for ekstrapolering av vannføringskurver og dermed bedre estimatene for flomhendelser, sier Øyvind Pedersen, rådgiver vannkraft i Multiconsult.

Faglig ledende innen flomberegninger

Stipendiatstillingen er et viktig ledd i å posisjonere Multiconsult som faglig ledende innen flomberegninger, og bidrar til utvikling innen Energi og Samferdsel og infrastruktur.

– Gjennom deltagelse i FlomQ ser vi en mulighet til å utvikle ledende fagekspertise og dermed ligge i front på utvikling av flomberegningsmetodikk. Det gir også gode muligheter til å knytte kontakter i Universitetsmiljøet, forvaltningen, og næringslivet. I tillegg til betydningen for damsikkerhet i energibransjen har flomberegninger stor betydning for andre bransjer, spesielt i forbindelse med vei- og jernbanekrysninger, og for utarbeidelse av hensynssoner for flom, sier Gjerde.