Damkrona_1390x576

Prisvinnende muliggjøring av Groruddalens nye folkepark

Multiconsult har i samarbeid med Link Landskap vært engasjert i to store oppdrag for Grorudparken, parkanleggene og selve Groruddammen. For arbeidet vant de hedersprisen Damkrona.

Damkrona er Den norske damkomité, NNCOLD, sin hederspris, etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Et viktig formål med Damkrona er å synliggjøre arbeidet som gjøres for å få gode løsninger i forbindelse med nybygging og rehabilitering av dammer og andre vassdragsanlegg.

– Vi er utrolig stolte av å motta denne prisen, da gode tekniske løsninger og miljøet ble vektlagt under arbeidet. Vi fikk bekker opp i dagen og etablerte sedimenteringsdammer for overvann fra plasser og veier. Det ble også sørget for sanering av de forurensede massene i Groruddammen ved hjelp av fytosanering i et deponi på stedet. Fytosanering er opptak av miljøgifter ved hjelp av hurtigvoksende planter som blir kuttet og deponert på forsvarlig vis. Gamle dreneringssystemer ble gravd opp og omdannet til rislende bekker og mer urbane betongrenner, forklarer Peik P. Sunde, VA-ingeniør i Multiconsult.

Prosjektet ble utført for Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten. Oppdraget besto i å omforme et område bestående av gammel industri og gjengrodde naturområder til en urban park med naturlige samlingsplasser for befolkningen. Prosjektet var delt opp i flere delprosjekter der Multiconsult var engasjert i området fra Kalbakkveien til Grorudbanen (t-bane). Link Landskap hadde prosjekteringsledelsen.

Fornyelse av Groruddammen

Arbeidet med fornyelse av Groruddammen startet i 2008. En annen konsulent hadde konkludert med at dammen ikke tilfredsstiller NVEs regelverk med hensyn til stabilitet. Fra offisielt hold er det bestemt at den gamle Groruddammen, som var en murdam bestående av granittstein, skulle bevares. Samtidig skulle dammen oppgraderes slik at den tilfredsstiller NVEs regelverk. Multiconsult har sammen med Link Landskap og Oslo kommune ved VAV og i samarbeid med NVE utviklet prosjektet. Flere alternative metoder for å forsterke dammen ble utredet.

– Den valgte tekniske løsningen kan kort oppsummeres med at en 0,5 meter tykk og 5 meter bred armert betongplate er støpt på bunnen på vannsiden av dammen. Betongplaten er sammenstøpt med betongkappen på murdammen. Betongplaten er lastet ned med stein for å oppnå større vekt og sikkerhet mot velting og glidning. Link Landskap har prosjektert dammens ytre utforming og benyttet granittstein. Braathens Landskapsentreprenør har utført arbeidene, sier Jan Høiseth, senioringeniør vannkraft bygg i Multiconsult.

Multifaglig bidrag inn på Grorudparken

Multiconsult bidro med detaljprosjektering av drenering av veier og anlegg, lysanlegg, pumpeanlegg for vannrenne, prosjektering av betongkonstruksjoner (vannrenner og støttemurer) og broer. I tillegg utførte selskapet geotekniske vurderinger. Multiconsult var også med på et forprosjekt for idrettsanleggene på Grorud, der grunnlaget ble lagt for å senere knytte disse til Grorud park.