Multiconsult prosjekterer ny E18 Tvedestrand – Arendal

Multiconsult skal prosjektere ny E18 Tvedestrand – Arendal på strekningen Sagene til Harebakken i Arendal kommune. Prosjektet vil bidra til vesentlig bedre trafikksikkerhet og inngår i Regjeringens planer om en møtefri veg på hele strekningen mellom Oslo og Kristiansand.

Oppdraget omfatter 10,1 km firefelts E18, 9,7 km fylkesveger, 1 nytt planskilt kryss, 3 tunneler, 11 bruer og 6 underganger. Prosjektet bygger på vedtatt detaljreguleringsplan i Arendal kommune.

Arbeidene starter opp umiddelbart og varer til mars 2016 med mulige opsjoner for oppfølging i byggefasen frem til og med 2019.

– Det er inspirerende å arbeide med prosjekter som både har stor nytteverdi for mange mennesker og hvor mange medarbeidere bidrar inn i prosjektet. Dette prosjektet vil gi en vesentlig bedre infrastruktur for alle trafikanter og et bedre potensiale for fremtidig utvikling av regionen, sier Eskil Sellgren, Markedssjef Samferdsel og Infrastruktur.

Kontrakten ble vunnet i en åpen konkurranse mellom syv anerkjente selskaper. I Statens vegvesens evaluering vurderes Multiconsult høyt på alle fag- og gjennomføringskriterier. Dette viser at det er gjort en god jobb i tilbudsarbeidet.

Regjeringen legger stor vekt på å få sammenhengende møtefri veg på hele strekningen Oslo – Kristiansand. Dette vil gi vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid, noe som er viktig både for næringstransport og persontransport i korridoren. På den aktuelle strekningen er det særlig viktig å bedre trafikksikkerheten. I tillegg legger regjeringen vekt på å få en rask, pålitelig og sikker veg for den omfattende næringstransporten fra Stavanger, Kristiansand og Arendal mot Oslo, og fra de tunge industrikonsentrasjonene mot Kristiansand havn. Dette vil styrke næringslivet langs hele korridoren.

Oppdraget vil utføres i tett samarbeid mellom Multiconsult og WSP. WSP vil bidra aktivt med kompetanse og ressurser i dette krevende og meget interessante prosjektet. Arbeidet ledes av Morten Abrahamsen, oppdragsleder i Multiconsult.