SFI_1390x576

Multiconsult deltar i to nye Sentre for forskingsdrevet innovasjon

Forskningsrådet bevilger ca. 1,6 milliarder kroner til 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Multiconsult deltar som eneste rådgiverfirma i to av senterne.

SFI-ordningen er et av de mest prestisjefylte forskningsprogrammene til Forskningsrådet og mottok 57 søknader. Målet er å styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå på områder viktige for innovasjon og verdiskaping.

– Deltakelsen passer med Multiconsults kultur om å delta i samfunnsbygging. Vi vil benytte selskapets kompetanse for et bedre klima og nødvendig tilpasning til forventede klimautfordringer. Mange av våre prosjekter er påvirket av – og påvirker klima og miljø. Da er det essensielt å kjenne til utvikling i lover, forskrifter og rammebetingelser for å kunne gi fremtidsrettede råd. Multiconsult vil være en pådriver i bransjen ved å være oppdatert på pågående forskning og dele kunnskapen med våre kunder, sier Christian N. Madsen, adm. dir. i Multiconsult.

Eneste rådgiverselskap inne i fire forskningssentre

Multiconsult deltar i to av de nye sentere som har fått bevilget midler. Det ene heter “Klima 2050 – Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure”. Senteret vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljøet.

Det andre senteret heter “Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations”. Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for overvåking av maritime forhold og varsling av blant annet vær, utslipp, sjøtilstand og isforhold i arktiske farvann. Dette senteret vil være viktig for å få enda bedre forståelse av utfordringene med å operere i arktiske farvann og bygge opp om den spisskompetansen Multiconsult har bygget opp på arktisk teknologi.
Multiconsult deltar i ytterligere ett SFIfra før, “Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT) ” og “Zero Emission Buildings (ZEB) som er et såkalt FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi) ”, også her som eneste rådgiverfirma. Disse sentrene er begge inne i sitt fjerde år.

Inspirerende kompetansedeling

Multiconsult deltar i økende grad i prestisjefylte innovasjons- og forskningsprogrammer som SFI, FME og BiA (Brukerstyrt innovasjonsarena).

– Gjennom deltagelse i slike innovasjons- og forskningsprogrammer får Multiconsult tilgang på det ypperste innen forskning. Vi møter miljøer som kan inspirere, vi utveksler erfaringer og kunnskap, etablerer nettverk og synliggjør egen kompetanse, sier Madsen.

SFI-ene Multiconsult skal delta i:

Klima 2050 – Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure
Senteret vil redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljøet. Senteret vil adressere både ekstremvær og gradvise klimaendringer. Aktiviteten ved senteret skal utløse nye og forbedrede løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innenfor klimatilpassing av bygg og infrastruktur.

Vertsinstitusjonen SINTEF samarbeider med forskningspartnerne NTNU, Handelshøyskolen BI, Meteorologisk institutt og Norges geotekniske institutt (NGI). Bedriftspartnerne omfatter ulike deler av norsk bygningsindustri; konsulenter, entreprenører og produksjons- og servicebedrifter: Skanska Norge AS, Multiconsult AS, Mesterhus Norge A/L, Norgeshus AS, Saint-Gobain Byggevarer AS, Isola AS, Spenncon AS. Senteret har også med offentlige byggherrer og eiendomsutviklere som Statsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Avinor AS. Andre deltakere er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Finans Norge (FNO).

Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations
Senterets hovedmål er å utvikle kunnskap og teknologi for overvåking av maritime forhold og varsling av blant annet vær, utslipp, sjøtilstand og isforhold i arktiske farvann. Dette er faktorer som er helt nødvendige for at petroleums-, shipping og fiskerinæringen skal kunne gjennomføre sikre og bærekraftige operasjoner i de nordlige havområdene.

Vertsinstitusjonen UiT – Norges arktiske universitet samarbeider med forskningspartnerne NORUT, Meteorologisk Institutt, Norsk Polarinstitutt, NTNU og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Det er også etablert kontakt med forskere fra flere internasjonale forskningsinstitusjoner. Bedriftspartnere er Kongsberg Satellite Services AS, Kongsberg Spacetec AS, Globesar AS, Aranica AS, Maritime Robotics, Statoil, Shell Technology Norway AS, ENI Norge, Aker Solutions ASA og Multiconsult. Dette omfatter både store forskningsaktive bedrifter og små, nylig etablerte bedrifter som har sitt utspring i forskningsmiljøene i Tromsø.