Grinden_1390x576

Arve Grinden vant Nyskapingsprisen

Arve Grinden fra Trondheim, som jobber med VA i Multiconsult, vant Dr. techn. Olav Olsens pris, Den frie tanke – Nyskapingsprisen.

Prestisjepris som sjelden deles ut
Prisen ble delt ut i forbindelse med Bygg- og Miljødagen ved NTNU 9. oktober. Prisen skal stimulere unge mennesker til å tenke fritt og nytt. Den skal i tillegg fremme utradisjonelle konstruksjoner og løsninger, kreativ design, faglig dyktighet og kvalitet. Nyskapingsprisen deles kun ut de årene juryen finner egnede kandidater. I år falt valget på trønderen Arve Grindens masteroppgave, «Numerical Modeling of Combined Hydraulics and Infiltration in Grassed Swales».

– Det kjennes utrolig godt at arbeidet jeg avsluttet mastergraden med blir verdsatt. Dette gir en helt spesiell motivasjon som jeg vil ta med meg videre. Det har stor betydning å få uttelling for å prøve noe som aldri har blitt gjort før, med en problemstilling jeg selv har utformet, sier Arve Grinden.

Ny metode for overvannshåndtering

Oppgavens tema ligger innen VA-teknikk, som Grinden nå jobber med i Multiconsult, og fokuserer på blågrønne løsninger for overvannshåndtering. Oppgaven går ut på å etablere en numerisk modell som er i stand til å gjenskape detaljerte fysiske forhold i swales. Swales er gresskledde vannveier som skal sikre trygg bortføring av flomvannføringer og samtidig infiltrere deler av vannmengdene. Dagens metoder for å dimensjonere og vurdere swales er basert på enkle kanalstrømningsligninger, og ser i stor grad bort fra virkningen av infiltrasjon.

– Målet har vært å se hvilken effekt det å bruke avanserte ligningssett for dynamisk kanalstrømning kombinert med variabel infiltrasjon gir. Oppgaven drar erfaringer fra flombølgeberegninger i storskala vassdragsteknikk og kombinerer dem med infiltrasjonsligninger fra hydrologien inn i småskala VA-teknikk. Sammen gir dette en detaljert matematisk beskrivelse av de fysiske prosessene som inntrer i swales. Jeg sammenligner så dette med dagens teknikk, forklarer Grinden.

Minimalt med tidligere forskning
Resultatet av arbeidet har bunnet ut i en modell som er i stand til å simulere vannføring og infiltrasjon i swales, for variable nedbørshendelser ned til meget korte tidsintervaller. Resultatene er som forventet av ligningsgrunnlaget og er i stand til å simulere swales for typiske designparametre.

– Det er ikke til å legge skjul på at det har vært en utfordring å ha minimalt med tidligere forskning å støtte seg på. Det å ha en åpenbar risiko for at oppgaven ikke var gjennomførbar var stressende. Følelsen da programmet endelig fungerte og oppgaven tok form var da tilsvarende god, og har toppet seg ytterligere med Nyskapingsprisen, sier Grinden.