Ny bruk av alunskiferholdige masser

I forbindelse med bygging av ny riksvei 4 gjennom Gran, hvor Multiconsult er rådgiver for hele prosjektet, har Statens vegvesen utviklet en ny metode for håndtering av masse som inneholder alunskifer.

10. mars 2014

Miljødirektoratet har gitt Statens vegvesen tillatelse til en utradisjonell løsning for gjenbruk av alunskifer som fyllmasse i myr. Alunskifer som blir sprengt ut fra tunnelen ved Gran sentrum skal brukes som fyllmasse på en strekning hvor den nye veien går gjennom ei myr.
– Det som er unikt ved denne avgjørelsen er at alunskifer inneholder sulfider som forvitrer og danner en svovelsyre når de kommer i kontakt med oksygen. Hvis dette skjer dannes surt og metallholdig sigevann som kan gi store miljøskader. Forurensningsforskriften inneholder derfor bestemmelser om at bergarter som kan forvitre og danne syre må håndteres som avfall. Slikt avfall må leveres til et godkjent deponi. I praksis har dette bare vært Langøya utenfor Holmestrand, sier Trygve Dekko, seniorrådgiver i Miljøgeologi i Multiconsult.

Lokal håndteringsløsning av avfall

Frakt av rundt 100 000 kubikkmeter masser fra Gran til Holmestrand er lite miljøvennlig og medfører store kostnader. En lokal håndteringsløsning var derfor ønskelig. Den nye riksveien måtte i tillegg passere et område med dyp myr, der torv måtte graves ut og erstattes med materialer som ikke fører til setninger.- Med kunnskap om at en torvmyr utgjør et kjemisk stabilt og oksygenfritt miljø var det nærliggende å arbeide for at alunskifer kunne benyttes til masseutskiftningen. Da behøver ikke massene bli kjørt ut til Langøya, sier Dekko.

Omfattende undersøkelser

Forslaget ble presentert for Statens vegvesen som fant det interessant. Det ble deretter igangsatt omfattende undersøkelser for å klarlegge om planen var gjennomførbar.- Undersøkelsene omfattet grunnforhold og geoteknikk, hydrogeologi og kjemiske tilstand i torv og underliggende masser. Vi så også på geologisk sammensetning og fysiske egenskaper av alunskifer. Det ble i tillegg utført målinger av radioaktivitet. Videre tok vi vannprøver for å undersøkte kjemiske forhold i hovedvassdraget Vigga og i mindre bekker som er naturlig påvirket av forvitret alunskifer. Alt dette var nødvendig for å skaffe god nok kunnskap om stedlige forhold til å få godkjennelser fra Miljødirektoratet og Statens strålevern, sier Dekko.

Forskningsprosjekt om alunskifer og radioaktivitet

Statens vegvesen har i samarbeid med Multiconsult, forskningsmiljøer og andre rådgivere utarbeidet omfattende dokumentasjon til myndighetene og fikk til slutt godkjenning for gjennomføring av ny håndteringsmetode. Etter det ble klart at løsningen er gjennomførbar er det også igangsatt et eget forskningsprosjekt, NORWAT.

– Hensikten med prosjektet er at Statens vegvesen skal planlegge, bygge og drifte vegnettet uten å gi uakseptabel skade på miljøet. Da er det viktig med gode løsninger på rett sted, avslutter Dekko.