CEEQUAL, Foto: Stina Kiil (Multiconsul). Miljø

El-fiske i Terninga. T.v. ferskvannsbiolog Gaute Thomassen, t.h. økotoksikolog Henrik Myreng. I bakgrunnen ser vi gravemaskinfører fra Skanska.

Ambisiøse bærekraftsmål med CEEQUAL-sertifisering

Riksvei 3/25 Løten-Elverum ble nylig tildelt en internasjonalt anerkjent bærekraft-sertifisering. Prosjektet fikk Excellent for Whole Team Award, i henhold til klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL.

21. oktober 2020

Riksvei-strekningen er en av de største veikontraktene i Norge, og er et Offentlig Privat Samarbeid (OPS-prosjekt). Statens vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherre. Hedmarksvegen har inngått kontrakt med Skanska Norge om selve byggingen. Multiconsult utførte miljørådgivning og overvåkning av vassdrag gjennom anleggsperioden.

– Det er stort å ha bidratt inn på et prosjekt med så ambisiøse bærekraftsmål gjennom hele perioden. Veien krysser, eller har vært nær, mer enn et titalls bekker og elver. Gjennom implementeringen av EUs vannrammedirektiv har norske vannforekomster fått definerte miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand. Noen av bekkene har vist seg å være viktige rekrutteringsområder for ørreten i vassdragene, sier Henrik Myreng, økotoksikolog i Multiconsult.

Tett samarbeid mellom prosjektdeltakere
Multiconsults feltarbeid omfattet prøvetaking av vann- og sediment, samt innsamling av bunndyr og elektrofiske. Selskapet var engasjert som miljørådgiver for Skanska.

– Våre miljørådgivere har stått for en kvartalsvis overvåkning av resipienter, mens Skanskas ytre miljø-controller har hatt den daglige miljøoppfølgingen av anleggsaktivitetene. Det har vært løpende dialog mellom rådgiver og entreprenør, der Multiconsult også har bistått med rådgivning og vurderinger av Skanskas egen oppfølgning og overvåkning, sier Inger Aaberg, seksjonsleder Miljøledelse anlegg i Multiconsult.

Minimere nødvendig naturbelastning

Deler av veien går over grunnvannsreservoarer og skreddersydde løsninger for utforming av veien er utarbeidet av Multiconsult.

–  Utbygging av et vegprosjekt vil alltid medføre noe belastning på omgivelsene i anleggsfase. Dette prosjektet viser likevel at med tidlig planlegging er det er mulig å tilrettelegge for en mest mulig skånsom gjennomføring. Tett samarbeid mellom rådgiver og entreprenør i anleggsfasen, har vært nøkkelen til god miljøoppfølging i prosjektet, avslutter Myreng.