Longyearbyen Foto: Peter Vermeij

Energiforsyning etter kullet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet er Multiconsult sammen med Thema Consulting Group i gang med å utrede alternative fremtidige energiløsninger for Svalbard, med hovedvekt på energiløsninger for Longyearbyen. I tillegg skal det vurderes om enkelte energiløsninger kan være relevante i de øvrige lokalsamfunnene på Svalbard.

15. mars 2018

Fra kull til fornybar energiforsyning

Longyearbyen og andre bosetninger på Svalbard er under utvikling, både når det gjelder næringsvirksomhet og antall bosatte. Dagens energisystem i Longyearbyen er basert på lokalt kull, og det er både naturlig og nødvendig å se på alternativer.

– I en ganske nær fremtid kan man se for seg at lokalt kull ikke lenger vil være tilgjengelig. I tillegg har Norge klimapolitiske forpliktelser som gjør det naturlig å vurdere overgang til fornybar energi. Disse faktorene gjør at det er helt nødvendig å finne gode løsninger på hvordan man skal sikre at Svalbard får en sikker og stabil energiforsyning i fremtiden, sier Stig Jarstein i seksjon for Energianalyse i Multiconsult.

Legger til rette for beslutningstakerne

Studien legges opp som en bred teknisk/økonomisk mulighetsstudie, som skal være et bidrag til beslutningsgrunnlaget for den videre prosessen med å vurdere den fremtidige energiløsningen for Longyearbyen. Det skal legges vekt på løsninger basert på fornybar energi, og potensialet for energieffektivisering står sentralt.

De ulike alternativene skal vurderes i henhold til:

  • Forsyningssikkerhet
  • Bærekraft
  • Utslipp av klimagasser
  • Kostnadseffektivitet

– Vurderingen av fremtidens energiforsyning på Svalbard tar utgangspunkt i dagens energisituasjon. Det er fra tidligere gjort grunnlagsinvesteringer i infrastruktur og energiløsninger i bygningsmassen som har betydning for nytte-kostnadsvurderinger av ulike forsyningsalternativer. Det er også behov for vedlikehold og nye investeringer, som vi må tas høyde for i mulighetsstudiet. I tillegg gir dagens energiforbruk et nyttig utgangspunkt for å analysere utviklingen i energibehovet videre og for vurderingen av energieffektiviserings-potensialet. Løsningene må også tilpasses de spesielle geografiske og naturgitte forholdene på Svalbard, et kompleks og spennende oppdrag med andre ord sier Stig.

Rammeavtale

Det var høsten 2017 at Thema Consulting Group og Multiconsult i fellesskap vant en rammeavtale med Olje- og energidepartementet på levering av rådgivningstjenester. Det er gjennom denne rammeavtalen at de to aktørene, etter en minikonkurranse, nå er i gang med dette spennende oppdraget. Fra Multiconsult er det Birgitte Ramm og Stig Jarstein i seksjon Energianalyse som sitter i kjerneteamet, støttet av ca. 10 eksperter som vil bidra med sin ekspertise innen ulike energiteknologier, energieffektivisering, miljøvurderinger, arktiske forhold samt lokalkunnskap.