E18_1390576

Kommunedelplan for E18 Asker ute til høring

Statens vegvesen og Asker kommune har nå lagt ut kommunedelplan for E18 Asker, med gjennomgående bussveg og sykkelveg, til høring. Høringsfrist er 13. mai 2016.

12. april 2016

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et bedre transportsystem, med fokus på kollektiv- og sykkeltransport langs korridoren og byutvikling rundt kollektivknutepunktene.

– Dette har vært et faglig krevende og svært interessant oppdrag for oss. Omfanget er stort, med mer enn ni km høytrafikkert motorveg, bussveg og hovedsykkelveg, samt en rekke lokalveger – alt utredet i en rekke alternativer. Den totale kompleksiteten i vegsystemet er svært stor, og planleggingen har vært utfordrende på mange fronter, både teknisk, miljømessig og med tanke på medvirkning og kommunikasjon. Erfaringene vi drar med oss herfra gjør oss godt rustet for tilsvarende oppdrag framover, sier Gunnar Bratheim, oppdragsleder i Multiconsult.

Multiconsult har vært rådgiver for Statens vegvesen Region øst. Selskapet er ansvarlig for alle fag i teknisk planlegging og utredning av prosjektet, som har pågått siden 2012.

Lokalmiljøprosjekt som skaper arbeidsplasser og bosatte

Ved å legge E18 under bakken gjennom tettstedene Asker sentrum og Holmen frigjøres arealer som kan brukes til bolig- og næringsformål. Det blir også mindre støy og forurensning i sentrumsområdene. Asker og Bærums kommuneplaner åpner for 25 000 flere bosatte og 33 000 nye arbeidsplasser. Ny E18 gir i tillegg muligheter for minimum 10 000 flere bosatte og 9 000 flere arbeidsplasser.

– Prosjektet er også et lokalmiljøprosjekt, som skal redusere barrierevirkning, støy og lokal forurensing. I dag ligger rundt 3 500 boenheter i områder med høyere støynivå enn hva myndighetene anbefaler. Anbefalt nytt vegsystem vil halvere dette antallet, sier Bratheim.

Asker kommune ønsker planen vedtatt i løpet av 2016. Framdriften for prosjektet vil bestemmes gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan i Stortinget våren 2017

Planmaterialet er i sin helhet tilgjengelig på Asker kommunes nettsider (www.asker.kommune.no/e18) og hos Statens vegvesen.

Fakta:
Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst
Oppdragsansvarlig: Lars Hjermstad
Oppdragsleder: Gunnar Bratheim
Størrelse for Multiconsult: 42 000 timer. Ca. 120 personer har vært involvert.