Webinar: NORSAR lanserer digitalt jordskjelvsinderingskart

NORSAR presenterer kartet og mulighetene det gir. Multiconsult har gjort beregninger på potensielle innsparinger, for ulike bygningsgrupper og områder i Norge.

25. mars, 2020

Tid: Fredag 27. mars kl. 08:30-09:30

Sted: Delta på Teams.

Program

0830 – 0845:
Anne S Lycke, Administrerende direktor, NORSAR orienterer om NORSARS og NORSARS arbeid med å revidere datagrunnlaget for jordskjelvbelastninger

0845 – 0915:
Dr.ing Nils Erik Forsén orienterer om konsekvenser av endringene for dimensjonering av konstruksjoner

0915 – 0930:
Mulighet for spørsmål

Bakgrunn

Norge er det landet nord for Alpene med høyest jordskjelvaktivitet. Vi har strengere regler for dimensjonering av bygg og anlegg enn våre naboland. Dagens jordskjelvsoneringskart baserer seg på 20 år gammel kunnskap, presentert i datidens format; papir. Regelverket ble ytterligere strammet inn med EU-reglene Eurocode 8. Jordskjelv ble dimensjonerende last i store deler av Norge. Etter hvert som ny kunnskap kom til, økte uroen for at dette kanskje var i strengeste laget.

NORSAR har nå etablert et nytt kunnskapsgrunnlag for norsk jordskjelvsonering, basert på nye data og bedre regnemodeller og metoder. Kartet viser hvilke områder i Norge, inkludert Svalbard, som har sannsynlighet for jordskjelv – og hvilket skadepotensiale skjelvene har.

Den nye soneringen viser at skadepotensialet går vesentlig ned for mange områder i Norge. Noen steder bortfaller behovet for ekstra sikring helt. Dette gir store kostnadsbesparelser for mange bygg og anlegg. Samfunnsnytten av den nye soneringen treffer også kommuner og fylkers beredskapsplanlegging.

Den nye soneringen vil bli tilgjengelig via en portal der man kan bestille analyse av enkeltsteder eller områder. Portalen ligger her: https://www.norsar.no/soneringskart