Hunderfossen vannkraftverk med fisketrapp | Foto: F. Gregersen, Multiconsult

Vilkårsrevisjoner

Det er en viktig tid for bransjen. Et betydelig antall vannkraftanlegg vil de nærmeste årene igangsette revisjon av konsesjonsvilkårene med det formålet å vurdere tiltak for å bedre miljøforholdene i vassdragene. Multiconsult kan bistå i alle trinn av revisjonsprosessen. Vi har lang erfaring med planprosesser og utredninger og vår tverrfaglige kompetanse dekker alle nødvendige fagområder i en revisjonsprosess.

Det er en viktig tid for bransjen. Et betydelig antall vannkraftanlegg vil de nærmeste årene igangsette revisjon av konsesjonsvilkårene med det formålet å vurdere tiltak for å bedre miljøforholdene i vassdragene. Men revisjonen gir også anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige eller lite hensiktsmessige. Kjernen i en revisjon vil være å avveie miljø mot formålet med selve konsesjonen, som er kraftproduksjon. Kun konsesjonsvilkårene kan revideres, ikke selve konsesjonen, og aktuelle tiltak for å avbøte ulemper for allmenne interesser kan f.eks. være slipp av minstevannføring, miljøtilpasset driftsvannføring, magasinrestriksjoner og biotoptiltak.

Multiconsult kan bistå i alle trinn av revisjonsprosessen. Vi har lang erfaring med planprosesser og utredninger og vår tverrfaglige kompetanse dekker alle nødvendige fagområder i en revisjonsprosess. Vi kjenner eksisterende lov- og regelverk, har referanser i mange av de aktuelle vassdragene og bistår kunden i å gjøre revisjonsprosjektene kostnadseffektive, stedstilpassede og bærekraftige. Med en helhetlig tilnærming kan revisjonene samordnes med opprusting og utvidelse av eksisterende prosjekter samt med eventuelt foreliggende forvaltningsplaner og miljøtiltak (i hht. vannforskriften) på en hensiktsmessig måte.

Vår brede kompetanse gir oss et fortrinn i planlegging og gjennomføring av miljøforbedrende tiltak. Biologer, hydrologer, landskapsarkitekter og vannkraftingeniører jobber tett sammen og vi har blant annet utviklet modellverktøy som optimaliserer avveiningen mellom miljø og kraftproduksjon. Miljøtilpasset driftsvannføring, magasinrestriksjoner, minstevannføring samt fysiske biotoptiltak er begreper vi jobber med til daglig og har lang erfaring med å vurdere, planlegge og implementere.

Revisjonsprosessen kan by på utfordringer, både prosessuelle, metodiske og faglige. Multiconsult har kompetansen, verktøykassa og erfaringene til å sammen med kunden møte disse utfordringene og finne de gode løsningene både for miljø og kraftproduksjon

Typiske tjenester knyttet til revisjonsprosessen er blant annet:

 • Potensial for ny kraftproduksjon
 • Vurdering av miljøverdi og påvirkning
 • Utredninger innen naturmangfold, landskap og friluftsliv (inkl. fiske)
 • Produksjonsberegninger/ hydrologiske grunnlagsdata
 • Vurdering av miljøforbedring og aktuelle tiltak
 • Revisjon av konsesjonsvilkår
 • Restaurering og avbøtende tiltak
 • Naturrestaurering og revegetering
 • Forsyningssikkerhet, flomforhold m.m.
 • Utarbeidelse av revisjonsdokument
 • Bistand i prosess overfor myndigheter, organisasjoner, kommuner, vannregionutvalg
 • Integrering av revisjonsprosessene mot vannforskriften og forvaltning på vassdragsnivå