Kartet viser støyberegninger langs ny Rv 510 Solasplitten | Ill.: Multiconsult

Kartet viser støyberegninger langs ny Rv 510 Solasplitten | Ill.: Multiconsult

Rv. 510 Solasplitten

Lokale støyskjermingstiltak

Rv. 510 Solasplitten omfatter ny vegforbindelse mellom Stavanger lufthavn (Sømmevågen) og E39 nord på Forus. Denne skal avlaste deler av dagens vegnett og gi en god forbindelse mellom Stavanger lufthavn/Risavika og E39 Kyststamvegen. Vegen skal avlaste dagens Rv. 510 Nesbuveien mellom Sola/Stavanger lufthavn og Stavanger sentrum.

Multiconsult har hatt i oppdrag å støyberegne alle boliger langs strekningen og prosjektere lokale støytiltak på boliger med fasadetiltak, balansert ventilasjon og lokale støyskjermingstiltak på uteplass.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har prosjektert støyskjermingstiltak på lokal uteplass for ca 30 boliger langs ny Rv 510 Solasplitten. Det var høye støyverdier på mange av uteplassene og det var ikke mulig å skjerme kun med støyskjermer i dette området. I tilegg til støyskjermer i glass og tre ble det planlagt støyskjerming i form av innglassingsløsninger og frittliggende paviljong i hage.

Arbeidet har vært utfordrende med strenge krav i reguleringsplanen med min. 25 m2 støyskjermet uteplass og maksverdier for støy på 52 dB. Det har også blitt utarbeidet en formingsveileder for utforming av støyskjerming av lokale uteplasser.

Multiconsult har også stått for fasadetiltak og balansert ventilasjon.

Våre tjenester

  • Støyberegne alle boliger langs strekningen
  • Støyrapport
  • Formingveileder for lokale støyskjermingstiltak
  • Detaljprosjektering av løsning
  • Beskrivelser, G-prog.
  • Fasadetiltak
  • Balansert ventilasjon
  • Skjerming av lokal uteplass
  • Byggemelding