1/4

Forsøkshall for fôringsforsøk med oppdrettsarter | Foto: Multiconsult

2/4

Lavboratorium tilknyttet forsøksrom | Foto: Multiconsult

3/4

Blandetank og pumpekum i rom for vannbehandling | Foto: Multiconsult

4/4

3D visualisering for ombygging av forsøkshall hos Nofima Sunndalsøra | Illustrasjon: Multiconsult

Forskningsanlegg Landbasert akvakultur

Nofima fornyer og utvider deler av sine fasiliteter for å kunne kjøre forsøk på laksefisk både på ferskvann og sjøvann. Det skal lages en ny felles gang, felles prøvetakingsområde og seks nye forsøksavdelinger. Oppdraget omfatter prosjektering, budsjettering, utlysning og inngåelse av kontrakter, samt byggeledelse for arbeidene som er beskrevet nedenfor.

Multiconsult skal bistå Nofima med gjennomføring av anskaffelser av arbeidene i henhold til anskaffelsesregelverket. I fremdriftsplanen er det begrenset tilgang til deler av arealene grunnet pågående forsøk og arbeidet må derfor utføres trinnvis, i henhold til fremdriftsplan. I oppdraget inngår også byggeledelse. Fra 2018 har Multiconsult referanse til tilsvarende oppdrag for Nofima. Dette oppdraget er referert til i bilder i denne presentasjon.

Løsning av oppdrag

Som en del av grunnlaget for prosjektering har oppdragsgiver modellert opp forslag til layout for forsøkshallen som skal oppgraderes.

Med denne som utgangspunkt har vi etablert en tverrfaglig Revit-modell hvor alle fag har prosjektert sin leveranse. Fra Revit-modellen tar vi ut mengder som igjen blir lagt inn i en NS 3420 beskrivelse og er entreprenørens prisgrunnlag.

Anbudstegninger og arbeidstegninger blir etablert ut fra samme Revit-modell, noe som sikrer et transparent forhold mellom arbeidstegninger og forespørsel (kontrakt). Kontrakten er utlyst på Doffin og evaluering, tildeling og kontraktsinngåelse foretas før vår byggeleder overtar.

Våre tjenester

  • 3D-modellering
  • Utarbeiding av anbudsdokument (NS3420)
  • Utlysning Doffin
  • Evaluering til bud og kontrahering
  • Anbuds- og arbeidstegninger