1/4

Stemmebrua | Ill.: Multiconsult

2/4

Rugtvedt gang- og sykkelbru | Ill.: Multiconsult

3/4

Hydalbrua | Ill.: Multiconsult

E18 Rugtvedt – Dørdal

Forprosjekt

På oppdrag fra Statens vegvesen Region sør har Multiconsult gjennomført en forprosjektfase for bruer og konstruksjoner langs ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Bamble kommune. Vegstrekningen er en del av ny E18, og er planlagt som stamveg i dimensjoneringsklasse S8 med føringsbredde 20 m.

Løsning av oppdraget

Forprosjektet inkluderte 10 bruer i linja, 6 overgangsbruer, 4 miljøtunneler, 4 kulverter og 2 støttemurer. Det ble utarbeidet tegning og kostnadskalkyle for hver konstruksjon. Konstruksjonene, og omliggende terreng, ble også modellert i 3D.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • 3D-modellering