Simulering av snøskred | Ill.: Multiconsult

Simulering av snøskred | Ill.: Multiconsult

Drotningshaug

Risikovurdering av snøskred og steinsprang på Drotningshaug

Det er søkt om tillatelse til rehabilitering av et eldre bolighus på i Sykkylven kommune. Boligen ligger i et område som er kjent for å være utsatt for snøskred. Kommunen har derfor pålagt tiltakshaver å utrede risiko for skred før eiendommen igjen kan benyttes som bolig.

Snøskred er modellert og simulert i en digital 3D-modell. Modellen lar oss variere tykkelsen og størrelsen på løsneområdene og snøskredets skredløp og utløpsområde blir beregnet. Ved å legge inn skog i modellen kan resultatet endres betraktelig ved at skogen hindrer eller reduserer sjansen for at et snøskred utløses. Skogen kan dermed fungere som et fonnvern/ledevoll. Dette er beregninger som kan være svært nyttige for hvordan man skal håndtere et snøskredutsatt område i fremtiden.

Vurderingene blir utført med fokus på kun én bolig. Simuleringene kan imidlertid vise at risiko og konsekvens av snøskred fra samme utløsningsområde er større for andre boliger i samme område.

Denne risikoen blir ikke vurdert nærmere dersom ikke oppdraget tilsier det.

Løsning av oppdraget

  • Befaring og innsamling av data
  • Observasjoner fra felt
  • Innhenting av data fra kart og flyfoto
  • Bruk av digital 3D-modell til simulering av snøskred med ulike løsneområder og tykkelse samt skredbaner og utløpsbaner

Våre tjenester

  • Risikovurdering av snøskred og steinsprang
  • Bistå med ingeniørgeologisk kompetanse under driving og sikring av tunnel
  • Stabilitetsvurdering og sikring av veiskjæringer
  • Utarbeide rapport/notat med utførte beregninger og anbefalinger etter hvert oppdrag