1/7

Foto: Jo Michael

2/7

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

3/7

Skisse: Multiconsult

4/7

Strømsø Torg, Drammen | Foto: Torbjørn Tandberg

5/7

Skatepark Bruparken | Foto: Eivind Schou

6/7

Øvre Sund bru sett fra Grønland | Foto: Peter Aasen

7/7

Ski stasjon | Foto: Bo Mathisen

Samferdsel

Multiconsult ønsker å være med på å utvikle et samfunn som tar hensyn til bærekraft og samtidig skaper verdier.
Prosjekterer fylkesvei 109

Statens vegvesen har tildelt Multiconsult oppdraget med å planlegge og prosjektere ny fv. 109 mellom Fredrikstad…

12-08-2014

Ferjefri E39

Den 17. juni, arrangerte Multiconsult et spennende frokostmøte om gigantprosjektetet «Ferjefri E39». Nå er alle foredragene…

19-06-2014

Frokostmøte 17 juni

Multiconsult inviterer til frokostmøte med tema "Ferjefri E39 - fjordkryssinger", hvor noen av fremtidens muligheter for…

07-06-2014

Ny bruk av alunskiferholdige masser

I forbindelse med bygging av ny riksvei 4 gjennom Gran, hvor Multiconsult er rådgiver for hele…

10-03-2014

Signerte milionkontrakt på prosjektet E134

Multiconsult signerte i sommer en kontrakt med Statens Vegvesen på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda til…

08-08-2013

Presenterer nordisk samarbeid på Strait Crossings

Multiconsult, WSP og Degree of Freedom har felles stand under årets Strait Crossings. Samlet sett har…

16-06-2013

Vi kan mobilitet i by

Gode transportmuligheter er avgjørende for økonomisk utvikling og for et velfungerende samfunn. Samtidig er samfunnet i stor endring; Våre byer vokser og blir stadig mer komplekse, forventningene til velfungerende infrastruktur øker samtidig som miljø- og klimabelastningen skal minimeres. Samferdsel utfordres av våre mest aktuelle samfunnsspørsmål! En effektiv infrastruktur er selve grunnlaget for en fungerende by i morgendagens bærekraftige samfunn. Multiconsult planlegger for fremtiden og har som ambisjon å tilby velfungerende mobilitetsløsninger.

Best på krevende samferdselsanlegg

Ingen prosjekter er like og de faglige utfordringene spenner vidt. Multiconsult har utviklet en egen gjennomføringsmetodikk for store samferdselsprosjekter tilpasset prosjektenes størrelse og kompleksitet. Gjennom digital samhandling og god risikostyring kan vi oppnå betydelige besparelser i prosjektgjennomføringen. Multiconsult er anerkjent som den rådgiveren som best forstår håndtering av risiko knyttet til største kostnadsbærerne innen samferdsel.

Multiconsults rådgivere dekker alle aspekter fra rådgivning og veiledning i en ide- og utviklingsfase, gjennom hele prosjektet med planlegging og prosjektering, til overlevering og idriftsetting. Våre kompetente og engasjerte medarbeidere sørger for å skape en forståelse av hva som gir merverdi for kunden. Vi er representert i alle landets regioner og legger stor vekt på samspill med kunden og andre interessenter.

Vi prioriterer bærekraft

Multiconsult er aktiv i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. Med vår kompetanse skal vi fremme valg av bærekraftige løsninger i prosjektene. Vi gir kundene råd om å velge de mest bærekraftige løsningene og utfordrer kundens miljøambisjoner. Vi bruker bærekraft som kriterium ved alternativsvurderinger, og kan dokumentere bærekraft i anbefalt løsning.