1/7

Foto: Jo Michael

2/7

Skisse: Multiconsult

3/7

Strømsø Torg, Drammen | Foto: Torbjørn Tandberg

5/7

Skatepark Bruparken | Foto: Eivind Schou

6/7

Øvre Sund bru sett fra Grønland | Foto: Peter Aasen

Samferdsel

Multiconsult ønsker å være med på å utvikle et samfunn som tar hensyn til bærekraft og samtidig skaper verdier.
Ny bruk av alunskiferholdige masser

I forbindelse med bygging av ny riksvei 4 gjennom Gran, hvor Multiconsult er rådgiver for hele…

10-03-2014

Signerte milionkontrakt på prosjektet E134

Multiconsult signerte i sommer en kontrakt med Statens Vegvesen på prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda til…

08-08-2013

Presenterer nordisk samarbeid på Strait Crossings

Multiconsult, WSP og Degree of Freedom har felles stand under årets Strait Crossings. Samlet sett har…

16-06-2013

Betydelige forsinkelser i veg- og jernbaneprosjekter

Analyse & Strategi (heleid datterselskap av Multiconsult) har på oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) utarbeidet en…

13-02-2013

Tresfjordbrua ute på anbud

30. april ble Tresfjordbrua sendt ut på anbud, nesten på dagen to år etter at Multiconsult…

19-06-2012

Rv. 22 Mulighetsstudie for kryssing av Glomma

Multiconsult har gjennomført en mulighetsstudie for Statens vegvesen Region øst for kryssing av Glomma ved Fetsund.

12-06-2012

Gode transportmuligheter er avgjørende for økonomisk utvikling og for et velfungerende samfunn. Samtidig er samfunnet i stor endring; Våre byer vokser og blir stadig mer komplekse, forventningene til velfungerende trafikksystem og annen infrastruktur øker samtidig som miljø- og klimabelastningen skal minimeres.

Samferdsel utfordres av våre mest aktuelle samfunnsspørsmål! En effektiv infrastruktur er selve grunnlaget for en fungerende by i morgendagens bærekraftige samfunn.

Gode løsninger fordrer bred kunnskap innen alle faglige disipliner som vei, bane, bruer, tunneler, trafikksystemer, plasser og torg. Samtidig fordrer det innsikt i samfunnets generelle behov og samfunnsutviklingen dynamikk på den ene siden og det å kunne organisere og gjennomføre komplekse prosjekter på den andre siden.

Multiconsults rådgivere dekker derfor alle aspekter fra rådgivning og veiledning i en ide- og utviklingsfase, gjennom hele prosjektet med planlegging og prosjektering, samt oppfølging i anleggsperioden, store og små oppdrag. Selskapet har store faglige ressurser som spenner fra anerkjent spesialistkompetanse til generalister. Multiconsult kan tilby tilstedeværelse nær kundene i alle landets regioner. I tillegg til teknologi er verdier som etikk, humanisme og bærekraft viktige ingredienser i virksomheten.

Bakken er unik. Ingen steder er forholdene akkurat den samme – og de faglige utfordringene spenner vidt. Multiconsults kunnskapsfelt dekker alle nødvendig fagdisipliner, vei og bane- ingeniører, landskapsarkitekter, vanningeniører, byplanleggere, geologer, geoteknikere, konstruktører osv.

Ambisjon er å alltid å utvikle selskapets tjenester. Nøkkelen til suksess er samspill med kunden og andre aktører, forståelse for hva som skaper merverdi for kunden samt kompetente og engasjerte medarbeidere. Multiconsult legger derfor vekt på kompetanse -og teknologiutvikling.