1/5

Bjørvika Barcode | Foto: OSU

2/5

Radiumhospitalet - konsept nytt klinikkbygg | Ill.: LINK arkitektur

3/5

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

4/5

Ny Alversund skole og flerbrukshall | Illustrasjon ZOA Architectural Animation & Visualization

5/5

Vikingtidsmuseet - skisseprosjekt | Ill.: AART architects

Bygg & Eiendom

Multiconsult er totalrådgiver for utvikling, planlegging, bygging og forvaltning av bygg og eiendom med fokus på verdiskaping, bærekraft og helhetsløsninger.
Tar «tempen» på vedlikeholdsetterslepet i offentlige bygg

Vedlikeholdsnivået i kommunal bygningsmasse i 2011 var lavere enn i 2008. Kan dette bety at etterslepet…

06-05-2013

Bergens mest miljøvennlige kontorbygg

Multiconsults medarbeidere i Bergen kan nå skryte av å sitte i Bergens mest miljøvennlige kontorbygg. Bygget…

03-05-2013

Postbygget i Oslo skal redefineres som signalbygg

Gjennom konkurransen «The Nordic Built Challenge» ønsker Multiconsult å bistå til at det gamle signalbygget i…

30-01-2013

Energirådgivning i Vålandshaugen barnehage

Multiconsult har prosjektert VVS og Energirådgivning i Vålandshaugen barnehage. Prosjekteringen startet i 2010, nå bygges den.

10-12-2012

Nytt konserthus i Stavanger

Alle store byer må ha et konserthus. Den 16. september i år fikk Stavanger endelig sitt.

12-11-2012

Oslo 2022

Multiconsult bistår med søknad om vinter OL i Oslo 2022. Multiconsult, Link Arkitektur og Analyse &…

09-10-2012

Bygg og Eiendom er det største forretningsområdet i Multiconsult, og vårt arbeid legger premisser for mange av samfunnets mest verdifulle prosjekter, der mennesker bor, virker og samhandler. Vi er kundens rådgiver gjennom hele livsløpet til et byggeprosjekt, i godt samspill med alle involverte aktører.

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med våre kunder, myndigheter, utbyggere, arkitekter, entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Bærekraftige løsninger

Byggenæringen spiller en avgjørende rolle for å nå de globale klima- og bærekraftsmålene. Vi hjelper våre kunder til å realisere sine egne og samfunnets bærekraftsmål, slik at byggene våre får riktig kvalitet, er kostnadseffektive, trivselsskapende for menneskene som oppholder seg der, og uten unødig belastning på ytre miljø.

Multiconsult er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har over tid jobbet systematisk med å integrere miljørådgiving i alle fag. Vi tenker grønt i alt vi gjør.

Digitalt

Framtidas byggenæring er digital. Ved hjelp av digitale verktøy sørger vi for optimal og effektiv informasjons- overføring mellom alle aktørene i et oppdrag og bidrar til å sikre byggbarhets-, fremdrifts- og kostnadskontroll.

Multiconsult er ledende på digital kompetanse, og er blant annet engasjert som rådgiver i Statsbyggs bransjeledende BIM-utvikling, der vi videreutvikler metodene for flere av Norges prestisje- og signalbygg.

Vi er pådriver for innovasjon og samarbeid på tvers av verdikjeden, i tråd med regjeringens kunnskapsløft for byggebransjen.

Eksisterende bygg og bygningsforvaltning

Multiconsult har en helt unik spisskompetanse på verneverdige og fredede bygg, eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. Fokus er på bærekraftige og langsiktige løsninger. Vi planlegger for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling helt fra tidligfasen- vi kaller det livsløpsplanlegging.