Varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram – Rådalen miljøpark

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Rådalen miljøpark for eiendommene gn. 97,119 bnr.1,8,74 med fl. med adresse Fanaveien nr. 221 m.fl., i Bergen kommune. Planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn/høring

Tiltakshavere er BIR AS, FSG AS, Bergen kommune (VA og grønn etat), Ragn-Sells og NCC Road, plankonsulent er Multiconsult ASA.

Planen skal regulere eksisterende bruk og sikre tilstrekkelig nytt næringsareal for virksomhetene i området. Viktige problemstillinger er trafikk og vann/avløp, samt hensyn til landbruk, idrett og bruken av tilgrensende areale. Foreløpig planområde utgjør ca. 1000 da.
Planforslaget skal konsekvensutredes.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til: Multiconsult ASA v/Solveig Renslo, Nesttunbrekka 99 5221 Nesttun eller e-post Solveig.Renslo@multiconsult.no, innen 15.9.2017.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:

Tiltakshaver ved Atle Pedersen Atle.Pedersen@bir.no tlf. 55277781 eller Multiconsult ASA ved Solveig Renslo Solveig.Renslo@Multiconsult.no tlf. 90167167.