1/6

Roussevagge kraftverk, planlagt inntakssted. Foto: Multiconsult

2/6

Oppsettelse av solpark | Foto: Bjørn Thorud, Multiconsult

3/6

Skogplanting i Nam Gnouang Catchment. Foto: Multconsult

4/6

Kjølen vindpark

5/6

Superbuss i Trondheim (konsevensutredning). | Ill.: Multiconsult

6/6

Jo Michael

Miljø og naturressurser

Multiconsult bidrar til bærekraftig utvikling av samfunnet i aktivt samspill med kunden. Vi fokuserer på energi, klima, miljø, natur og tilgjengelige ressurser. Våre tjenester innen området er samlet i forretningsområde Miljø & naturressurser.
Skal bli best på helsebygg i Skandinavia gjennom samarbeid

I løpet av kort tid har tre store helsebyggprosjekter; nye Tønsberg sykehus og rammeavtaler med Vestre…

31-10-2016

Grønt i alt vi gjør – også i oppdrag!

Det snakkes varmt om det «grønne skiftet» og «grønn konkurransekraft» i mange sammenhenger. Som en del…

20-10-2016

Solcelleanlegg installert på hovedkontoret

Multiconsult har installert et demonstrasjonsanlegg på hovedkontoret som skal brukes til kunnskapsformidling. Solcelleanlegget skal utvikle og…

12-10-2016

Multiconsult gir utviklingsbistand til FN

Solenergikonsulent Stanislas Merlet i Multiconsult har gitt teknisk rådgivning til FN, først ved FN-byen i København…

07-10-2016

Multiconsult styrker samarbeidet med Handelshøyskolen BI

I fjor inngikk Multiconsult, sammen med Statsbygg, Backegruppen og GK, en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI om…

29-09-2016

Utbygging av vannforsyning i nord-Tanzania

Omtrent halvparten av befolkningen i Tanzania mangler fortsatt tilgang til rent drikkevann. Multiconsult deltar i planleggingen…

05-08-2016

Miljø i Multiconsult

Multiconsult er av de ledende i Norge innen miljørådgivning og arbeider også internasjonalt med miljøspørsmål. Vi fokuserer på helhetlig tilnærming, arbeidsmiljø, valg av materialer, livssyklustankegang, og energieffektive løsninger.

Multiconsults miljørådgivning bidrar til effektiv bruk av naturressursene og en positiv miljøprofil fra tidligfaseutredninger til ombygging eller riving

Våre felles utfordringer handler om energi, klima, miljø, natur og tilgjengelige naturressurser. Vi tar ansvar for at våre løsninger er bærekraftige

Miljøundersøkelser

Multiconsult har et stort og anerkjent fagmiljø innen miljøgeologi, forurenset grunn og sedimenter. Vi har god kompetanse på kartlegging av miljøfarlige stoffer og komponenter i bygg og konstruksjoner.Våre yrkeshygienikere og akustikere har mange års erfaring med kartlegging av arbeidsmiljø innen alle næringsområder. Vår fagavdeling for støy- og akustikk måling – og kartlegging er anerkjent.

Forurensing

Med teoretisk kunnskap og lang praktisk erfaring, løser vi problemer knyttet til forurensning. Vi bidrar innen alle typer virksomheter – bygg og anlegg, industri og gruvedrift, produksjon, lagring og distribusjon av kjemikalier, oljeprodukter og farlig avfall, samt løsninger for avfallsdeponier og forurensede sedimenter.

Miljøledelse

Samfunnsansvar og miljø er premisser som preger gjennomføringen av våre prosjekter. Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø, prioriteres i alle faser i planlegging og utførelse av våre oppdrag. Dette betyr mye for hvordan vi designer for senere drift, vedlikehold, ombygging og riving. SHA – og miljøprogrammer, miljødesignpremisser og oppfølgingsplaner, samt risikoanalyser er viktige delprodukter i prosjekteringen.

Konsekvensutredninger

Grunnlaget for de gode løsningene legges ofte tidlig i prosessen av spesialister med teknisk-, økonomisk-, samfunns- og naturfaglig bakgrunn, gir planarbeidet den nødvendige tverrfaglige kreativiteten både i Norge og internasjonalt.
Vi bistår i behandlingen av uttalelser og utarbeidelse av formelle dokumenter etter forurensningsloven, vannressursloven, vassdragsloven og plan- og bygningsloven.

Energi og klima

Multiconsult bidrar på mange arenaer for å redusere miljøpåvirkningen fra energibruk i bygg. Vi deltar aktivt i utviklingsarbeid sammen med myndigheter, store byggaktører og flere av våre kunder. Vi har spesialister innen energirådgivning i prosjektering av nybygg og innen rehabilitering og ombygging. Vi har omfattende erfaring med lavenergi- og passivbygg og deltar aktivt i utviklingen av krav og retningslinjer for denne typen bygg. Vi var med på utviklingen av Energimerkeordning, og BREEAM-Nor, gjennom aktivt engasjement i NGBC.

Breeam

Multiconsult har kompetanse for å lede prosjekter gjennom alle faser av en BREEAM-prosess. Multiconsult har utdannet flere medarbeidere som er akkreditert profesjonelle (AP), BREEAM – rådgivere og revisorer. Våre rådgivere er også aktivt med i utviklingen av «BREEAM in use», som klassifiserer drift og bruk i bygg.